ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Бжэныр ефэри дыгъужьым езэуэну кIуащ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэзан ФатIимэт

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт Заур и пхъум (1986, Ислъэмей къу., Бахъсэн р-н) курыт еджапIэр къиуха нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм, иужькIэ — магистратурэм. Армавир дэт лингвистическэ социальнэ институтми юрист IэщIагъэ щызыригъэгъуэтащ.

И усэхэр «КъудамэщIэ» тхылъми, етIуанэ классым щадж «Анэдэлъхубзэ» учебникми ярытщ. «Эльбрус» тхылътедзапIэм къыщыдэкIащ ФатIимэт сабийхэм яхуитха усэхэр зэрыт тхылъ цIыкIуитI: «ВагъуэщIэ» (2001), «Уэс нэжэгужэ» (2009). И усэхэр итщ «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Къэзан ФатIимэт, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 277

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: