Псалъэжь: Мыхьэжэф и щхьэлыкъуэкI къопкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Къашыргъэ Иннэ

Къашыргъэ ИннэКъашыргъэ Иннэ Заур и пхъур (1988, Джэрмэншык къу., Шэджэм р-н) курыт щIэныгъэ зэригъэгъуэта нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым инджылызымкIэ къудамэмДэтхэнэ ныбжьыщIэми хуэдэу, куэдым дахьэх: къафэм, уэрэдым, спортым… Ауэ литературэр зыхилъхьэ щыIэкъым.

Еджэн имыухами, зыхуеджэ бзэр фIыуэ ещIэ, Инджылыз тхакIуэхэм я тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ зэредзэкI. Иннэ ахэр тредзэ «Си литературэ хьэщIэщым» фIищауэ. И тхыгъэхэр «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Къашыргъэ Иннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 283

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: