ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къашыргъэ Иннэ

Къашыргъэ ИннэКъашыргъэ Иннэ Заур и пхъур (1988, Джэрмэншык къу., Шэджэм р-н) курыт щIэныгъэ зэригъэгъуэта нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым инджылызымкIэ къудамэмДэтхэнэ ныбжьыщIэми хуэдэу, куэдым дахьэх: къафэм, уэрэдым, спортым… Ауэ литературэр зыхилъхьэ щыIэкъым.

Еджэн имыухами, зыхуеджэ бзэр фIыуэ ещIэ, Инджылыз тхакIуэхэм я тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ зэредзэкI. Иннэ ахэр тредзэ «Си литературэ хьэщIэщым» фIищауэ. И тхыгъэхэр «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди биографиехэр, Хасэм хэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 273

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: