Псалъэжь: Дзэр узыншэху, шхалъэм зегъэпсэху.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Гугъуэт Заремэ

Гугъуэт Заремэ

Гугъуэт Заремэ Хьэбас и пхъур (1988, Каменномост къу., Дзэлыкъуэ р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щоджэ. И тхыгъэхэр «Зольские вести», «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ» газетхэм, «Псынэ» журналым, «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм итащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я биографиехэр, Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 470

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: