Псалъэжь: Насыпыр фызым къыдокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


  - уи цIэр *
  - E-mail
 Gravatar - E-mail [?]
  - сайтыр (уиIэм)
  - тебдзэныр *
* НэщIу къанэ хъунукъым

Спамым дыхуосакъ.
Уи тхыгъэр тебдзэн япэ къыщIидзыр иптхэн хуейщ.
8 + 1=

(37)
(17) Къанкъул Алинэ
18.04.2015 19:47:24

Уи нэпсыр бакIэ игъэгъущым,
УгуфIэм насыпыр игъуэту.
Къожьэныр пасэ нэхущым,
И щIыб-быдапIэм укъуэту.
Удыхьэшхым къыщыхъуу бзэрабзэу,
Унэщхъеймэ и гур пIейтейуэ,
Къогупсысыр гугъэ къабзэкIэ,
Къыппэплъэр вагъуэ нэщхъейуэ.
Арауэ сфIощIыр зэджэр лъагъуныгъэу-
Гур пцIащхъуэу уи пкъым къилъэтыхьым.
КъэзымыгъапцIэр, къутэу, гугъэр,
Ухэтым сытым дежи и пщIыхьым...

(16) Къанкъул Алинэ
18.04.2015 19:46:29

Дыгъуасэ мафIэм исакъым.
Нобэ уэс сахуэр къыщынэжащ.
Си лъагъуныгъэр хигъэкIуэдакъым.
Борэным жьым къыдигъэфащ.

(15) Къанкъул Алинэ
18.04.2015 19:45:42

Зы дакъикъэкъым... илъэскъым блэкIар...
УзэрызимыIэжрэ нобэ япэ махуэщ.
Зэхомыхыу Iурехыр удз гъэгъар.
Дыгъуасэ псы Iуфэ дызыIусари щхьэхынэ хъуакIэщ.

Уафэ пцIанэм и лъэужьым къыгурыIуащ
Уэ си гъащIэм узэрыхэмытыжыр.
Уи теплъэ дахэм нэпх сищIащ.
Сипкъ Iурихами узщ хэтыжыр...

(14) Къанкъул Алинэ
18.04.2015 19:44:27

Щхьэ апхуэдэу къэхъурэ?
Гугъэр занщIэу мэкъутэр.
Мо сытоувэ щыжысIэм,
Насыпым и лъэужьыр къохутэр.

Езыр дыхьэшхыу мэкIуэдри,
И лъэужьыр жьым трепхъыжыр.
Упсэуи,-зыми къыбжимыIэу.
ФIы пщIари зэуэ мэкIуэдыжыр...


(13) Къанкъул Алинэ
18.04.2015 19:41:39


***Уафэгум щыслъагъур дыгъэкъым.Арамэ, щхьэ къыттемыпсэрэ?Дунейри мафIэ лыгъэкъым,Арамэ, ер щхьэ химысхьэрэ? Ди лъэгу кIэщIэтыр удзыпцIэ щхъуантIэкъым,Сытеувэмэ зэщIэгъагъэкъым.Уафэгум дауэ симыплъэми,Дыгъэм и бзийхэр щыслъагъуркъым. Уи теплъэм фIэкI къыхэщыркъым,Пшагъуэми, мылми, гъуджэми.Пкъыр иубыдауэ хуэшыми,Жьыр спиубыдащ ифIэщу. Къэгъэзэж,-жи гугъэми.МэлъаIуэ, мэбгынэ, зешхыхьыр...Тхьэм къыхуищIэ фIыгъуэри,Къысхуэзыхьыжым уи теплъэ гурыхьыр…
(12) Пщыхьэщlэ Хьэмзэт
19.02.2015 17:34:29

Фи жэщ фlыуэ...
Гъэщlэгъуэн фщыхъунуми сщlэкъым, ауэ...
Шэджыхьэщlэ Хьэмыщэ и "Мазизэ" повестым хэт Мазизэ лlыхъужьым и цlэр "говорящие имена" гупым хохьэр. Мазизэ тхыгъэм сымаджэу, лъэпкъ lуэхум щхьэкlи сымаджэу къыхощ. Езы Мазизэ цlэр хьэрыпыбзэ мазиз-м къытокl, и къуэпсыр лъабжьэ мэз-м хохьэр, икlи уз, жиlэу къокl.


(11) Къанкъул Феня
27.01.2015 13:46:49
email

Адыгей лъахэ

ЩIыналъэ дахэу, Адыгей лъахэ!
Адыгэ псоми ди уардэщ.
ЕхъулIэныгъэхэр уи гъуазэу,
ЩIэблэ гъэсахэр къыпщIохъуэ.

Уи псы ежэххэр блэ лантIэу
Мэз щхъуантIэ дахэм къыщоIущащэ.
И куэдщи псы къелъэр Руфабго —
Ар дунейпсом щыцIэрыIуэщ.

ЦIыхухэр гъэсахэщ, гу щабэщ,
Хабзэр яIыгъыу, намыс яхэлъщ.
Гум зигъэпсэхуу хуиту щобауэ —
Жэнэт щIыналъэщ, Адыгей хэку!

Уи лъэр щIигъэкIыу “Нальмэсыр” къофэ,
Егъэбзэрабзэ пшынэр Тлебзум,
Кърешыр Дзыбэм уэрэдхэр
УзыIэпашэу гур ягъэзу.

Къалэ нэхъыщхьэу Мейкъуапэ
Удз гъэгъа дахэхэр щыалэрэбгъущ,
ЕкIуу уэрэдыр къраш и фонтанхэм,
Къофэр макъамэм дежьуу.

ШIыналъэ дахэу, Адыгей лъахэ!
Адыгэ псоми ди уардэщ.
ЕхъулIэныгъэхэр уи гъуазэу
ЩIэблэ гъэсахэр къыпщIохъуэ.

(10) Къанкъул Феня
27.01.2015 13:46:09
email

Адэжь щIыналъэ

Тетщ дунеишхуэм адыгэ лъэпкъ.
БжыгъэкIэ мащIэми, лIыгъэ яхэлъщ.
Iущхэщ, бэшэчхэщ, пщIэшхуи зэрахьэ,
Лэжьыгъэ хъуами, псэемыблэжхэщ.

Хабзэр, намысыр ныбжьу ягъусэщ,
Шыгъу-пIастэ IэнэкIи зы къатемыкIуэ,
ХьэщIэ яфIэфIщи, ину яIэт.
Джэгухэр хуагъахъэ, шыгъажэ хуащI.

КIыхьлIыхь хъуа зауэм зэбгыридзауэ
Щопсэухэр ахэр хамэ къэралхэм:
Тыркум, Иорданым, Мысырым…
Хъуауэ тепхъа дунеишхуэм.

Ауэ, щынэхъыбэщ адыгэ лъэпкъыр,
Адэжь щIыналъэу, жэнэт хэщIапIэу,
Кавказ къурш лъапэм зыщиубгъуауэ
Къэбэрдей лъахэм.

ЖьэкIэху тхьэмадэу щытщ Iуэщхьэмахуи
Адыгэ псори, дэни щыпсэури
И псэр хуэкъабзэу и гур хуэщабэу
Ирегъэблагъэр адэжь жьэгупэжьым:

-“Фэ къэвгъэзэжи лъабжьэр вгъэбыдэ,
ФхузэIуахахэщ я бжэр фи къуэшхэм,
Хэхэсхэу куэди къэвгъэщIар гъащIэм,
Фыкъеблэгъэжхэ, адэжь щIыналъэм!”

(9) Шампар Эммэ
26.01.2015 13:26:27
email

Шампар Эммэ
ЦIыхуфэр Iувщ
Очерк
(Cи адэм и фэеплъу)

ЩIымахуэ жэщ кIыхьым си гупсысэхэр куэдым мажэ. Сэ сфIэфIщ а лъэхъэнэм и зэман дахэр. Псом хуэмыдэу уэсукхъуэр жьы мащIэ къепщэм хуэсакъыпэурэ кърихьэкI- нрихьэкIыурэ щIым щигъэтIылъым и деж, щхьэгъумбжэм сыкъыдэплъу сыщытыну сфIэфIщ. А уэс къесым сыщеплъкIэ, дапхуэдизу самыгъэбэмпIами- псори сщхьэщех, сщегъэгъупщэ.
Ауэ сщымыгъупщэу си гум илъщ зы хъыбар гуэр. Ар зы цIыхубз гуэрым къигъэщIам и хъыбарщ.
Iуэхум и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэкъым,жи. Сэ сытепсэлъыхьыну сыхуейт си анэшхуэм. «ЦIыхуфэр Iувщ» щыжаIэм къикIыр тэмэму къызгурыIуэртэкъыми- си анэшхуэм и гъащIэм теухуа хъыбархэм сыщIэдэIуурэ къызгурIуащ. «ЦIыхум хуэмышэчын Аллыхьым къытрилъхьэкъым» жыхуаIэр пэжу къыщIэкIынщ.
Нанэ и нэгу щIэкIамрэ игъэунэхуамрэ зылъэгъуа куэд щыIэу къыщIэкIынкъым. Ипэм къыщезгъэжьэнщи, нанэ и сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм и гуащIэгъуэ дыдэм хиубыдащ. И адэри пасэу лIащ. Быным я нэхъыжь дыдэ и дэлъхури зауэм дэкIащ. Унагъуэм дэIэпыкъуэгъуу, щIэгъэкъуэну къахуэнэжар си анэшхуэр арат (Жанусэ), адрей и дэлъху и шыпхъухэр цIыкIу-цIыкIу защIэт. Зауэр иухыху лIым и къалэнри фызым и къалэнри игъэзащIэурэ адрей и дэлъху и шыпхъухэм ядэIэпыкъуурэ иригъэджащ, и анэм щIэгъэкъуэнуи иIащ. Сабиигъуэ дахэ, тынш зиIахэм ящыщу убж хъунутэкъым нанэ. Унагъуэ ихьэн хуей хъури, зауэм къикIыжа щIалэр къыщегуакIуэм дэкIуащ.
Iэмал зимыIэр зэман гущIэгъуншэр аращи, макIуэ, къызэмыплъэкIыу.
ЗэщхьэгъуситIым быних зэдагъуэтащ.
ЗэлIзэфызым я сабийхэр зыхуей хуагъэзэн папщIэ, жэщ хъуху губгъуэм иту лажьэрт. Ауэ ар зэман хьэлъэт. Зауэ нэужь зэманыр арат. А зэманым зы нартыху кIэчан къэпщтауэ ялъэгъуамэ, Сыбырым укъыщыхутэнкIэ хъунут е уздэкIуари уздэжари ямыщIэу уагъэкIуэдынкIэ хэлът. Жэщ хъуху умыувыIэу улажьэ щхьэкIэ, я ныбэр изу сабий быныр пхуэгъэшхэнутэкъым, ауэ ди анэшхуэр сытым дежи ерыскъыкIэ фIыт. Джэдкъазыр пщIантIэм дэтт, пхъэщхьэмыщхьэ, хадэхэкIыр сытым дежи иIэт. Апхуэдэурэ сабийхэр къыдэкIуэтейт.
Си анэшхуэм и бынхэм я нэхъыжьыр си адэр арат, абы къыкIэлъыкIуэт и шыпхъу Хьэужан, и къуэшхэу Хьэутий, Хьэсэнбий, нэхъыщIэ дыдэу, кIасэу къалъхужауэ зы зы шыпхъу цIыкIу-Майе.
«Быным и гузэвэгъуэ тхьэм уимыгъэлъагъукIэ» щIыжаIэр абы нэхърэ нэхъ Iей зыри щымыIэу ара къыщIэкIынт, ауэ а гузэвэгъуэшхуэр япэу нанэ щигъэвар Майе цIыкIумкIэ быным ажал Iэ щIыIэр къыщыхэIэбам щыгъуэщ.
Школым къикIыжа сабийхэр зэдауэу уэрамым тетт. «Дэ фоч диIэщ»,- жиIащ Майе къепсалъэу щыт я гъунэгъу щIалэ гъур кIыхь цIыкIум. Майе щIалэ цIыкIум зригъэгъэщIагъуэу еупщIащ: «ДаIэ-тIэ фиIэм, абы шэ илъ?» Модрейри зыхуеихэр арати, дэлъэдэжри и адэ садым хъумакIуэу Iутым и фочыр къыщIилъэфащ. «Уэзгъэлъагъунщ ухуеймэ, шэ илърэ имылърэ»,-жиIэри фочыпэр хъыджэбз цIыкIум къытригъэпсащ,- зэ сыноуэнщи». «Къауэт-тIэ…» Майе жиIэнур и кIэм нимыгъэсу… фочым и уэ макъыр къуажапщэр къигъэпсалъэу къэIуащ…
Нанэ пщIантIэр ипхъэнкIыу дэтт. Фоч уэ макъыр щызэхихым, жыхампхъэ и Iэм IэщIэлъыр Iэпыхури и гур иубыдащ.
Анэгум къищIауэ къыщIэкIынт абы и зы гукъуэпс цIыкIу зэрызыпычар.
Дакъикъэ зыбгъупщI нэхъ дэмыкIыу IэплIэм илъу къыхудахьэжащ анэм ипхъу гъэфIэн цIыкIур, илъэс пщыкIуз фIэкIа мыхъуар.
И гур игъэбыдэщ «Алыхьым къыттрилъхьар арати, тшэчын хуейщ, Алыхьым къызитащ, Алыхьым сIихыжащ»,- жиIэри нанэ адэкIэ и гъащIэ мытыншым пищащ. Упсэун хуейт, унагъуэ хъужа мыдрей и бынхэм щIэгъэкъуэн уахуэхъун папщIэ.
Ауэрэ зэманыр макIуэ. Зы гъэм адрей гъэр къыкIэлъокIуэ. Нанэ и къуэ нэхъыжьым, и пхъум и бынхэр илъэгъуащ. Мыдрей и къуэ нэхъыщIитIми къаригъашэри унагъуэу ягъэтIысыжат. «Сыт адэкIэ къахуэт?» -жыпIэу псори унагъуэ зырыз хъужауэ мэпсэухэ, бынунагъуи хъужахэщ. ТIэкIу гугъу ехьахэми, лажьэ шхэжу, узыншэу щхьэж и унагъуэ иIэжт.
«Узыншэхэмэ, Тхьэм жыхуиIар хъунщ»,-жиIэу нанэр щетIысэхым,ажал Iэ щIыIэр и бынхэм къахэIэбащ аргуэру.
Гъэмахуэ мазэт а илъэс угъурсызыр, ТIутIэ(Хьэутий арат псори зэреджэр) мотоциклым тесу дэжат, лэжьапIэмкIэ плъэну, е нэгъуэщI Iуэху иIэт? Къуажэ лъэмыжым зэрижу машинэшхуэ къакIуэм пэщIэлъадэри…дохутырым нашэсакъым, и псэр машинэ псынщIэм щыхэкIащ.
Майе цIкIу мыгъуэр дэнэкIэ щыIэми имыщIэжу анэр гуIэрт. ГуIэрт, мы дуней нэхур зэрыщыту къытеункIыфIауэ къыщыхъуу. Анэм и бын дунейм ехыжам имызакъуэу, абы къыщIэна къуэрылъху цIыкIуиплIри игъейт, щIалэ дыдэу фызабэ хъуа нысащIэри игъейт.
Си нэгум щIэтщ иджыри къэс абы щыгъуэ гуIэгъуэу лIыжь-фызыжьым а зэманым я псэм телъар. Сыныр хьэзыр ящIу къызыхуашэжа лIыжьым и жьэпкъыр щIэсысыхьу, и Iэпэлъапэр кIэзызу Iэ дилъэрт и къуэм и сурэтыр зытет мывэ гъэжам. Куэд зэрагъэзахуэрт а зэманым а тIум. «Дэ дылIэмэ дыщIилъхьэжыну дызыщыгугъ щIалэр дэ щIэтлъхьэжащ. Аллыхьыр здэплъэр дэнкIэ?!- жиIэ хуэдэт дадэ и нэгум,- СыткIэ сыкъуэнша, сыт хуэдэ гуэныхь стелъыр апхуэдэ гузэвэгъуэкIэ ар спшыныжыну?!» - кIиину хуейт лIыжьыр, ауэ зызэтриIыгъэрт, адыгэлIым зызэриIыгъын хуейм хуэдэу.
Зэманыр кIуатэрт.
Нанэ нэмэз ищIт. Нэмэзлыкъым къыщытекIыжкIэ сытым дежи жиIэрт: «Яллыхь цIыхуу дунейм дыкъытенэ!». Сэ куэдрэ сегупсыст абы и псалъэхэм, сыту пIэрэ ар щIыжиIэр нанэ? Аллыхьым абы къытрилъхьэу иригъэшэчамкIэ, «абы ищIэр нэхъыфIырщ»,-щхьэ жиIэрэ абы?
Фызабэу къэна нысащIэм щIэх дыдэу лэжьэн щIидзэжащ. Ар щылажьэрт и щхьэгъусэр щылажьэу щыта фермэм жэмышу. Гуащэ –тхьэмадэм нысэм «сылэжьэнщ сыдэкIыжынщи»,- щыжиIэм пэрыуакъым. «Ирелажьэ, сабийхэм сэ сахэсынщ, былымым и шхын къилэжьынщ, нэхъ мыхъуми»,-жиIэри нанэ дигъэкIыжащ. ДэкIыжар Iуэхут? Зэман-зэманкIэрэ нысэр къэгувэу хъуащ, къэкIуэжа нэужьи фадэм и мэ гуащIэр къыIурихыу къыдыхьэжт. Апхуэдэу Iуэхур къыщекIуэкIым, ягъэтIысри унафэ хуащIащ: «СыдэкIуэжынущ»,-жыпIэмэ, дыппэрыуэркъым, ущIалэщ, уи бынхэр къыбдэзыпIын бгъуэтынумэ, ухуитщ, дэри тхузэфIэкIымкIэ щIэгъэкъун дыпхуэхъунщ… ауэ япэ къэсым и Iэпэр къыпхуишийуэ удэтынумэ,мы пщIантIэр хьэрэм щIы! Ди жьыщхьэ ди напэр томых!». ЗэрыжаIам хуэдэуи хъуащ, ауэ нысэр дэкIуэжауэ аракъым, атIэ быниплIри фызыжьым къыхуигъанэри пщIантIэм дэкIащ.
Зи щхьэгъусэр икIыжа къуэ нэхъыщIэри къахыхьэжауэ унагъуэм къахэст. Нанэ сабииплIыр ипIырт. Уи жьыщхьэ къыщIэбдзэжу цIыкIу-цIыкIу защIэу сабииплI упIыныр мыбдеж щылъкъым, ауэ Аллыхьым къаруушхуэ къритат.
Гугъуехь куэди, тыншыгъуи дигуэшу зыдэпсэуа и щхьэгъусэри сымаджэ хъури дунейм ехыжащ.
Зэманыр блэжырт, къимыгъэзэжыну, шэрэджыпс ежэхыр къигъэзэжу зэрыдэмыжеинум хуэдэу. Нанэм и бгыр щIэкъузауэ быниплIыр ипIырт, ипIырт тегужьеикIауэ, зыми яримыгъэхъуапсэу.
Хъыджэбз цIыкIуитIри къыдэкIуэтеяти, дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъурт, щIалэ цIыкIуитIри Iэпыдзлъэпыдз хъуахэт. Дунейм нанэ и гур нэхъ щIэныкъуэ хъуар зи унагъуэ зыхэкъутэжа и къуэ нэхъыщIэ Хьэсэнбийт, ауэ апхуэдизкIэ зеиншэу къыхуэна сабий быным нанэр тегужьеикIати, Хьэсэнбий и Iуэхум куууэ егупсысыну хущIыхьэртэкъым.
Ауэрэ зэманри кIуатэрт. Псоми я щхьэ Iуэху зэрахуэрт. БлэкIам хэплъэжыну, егупсысыжыну, уеблэмэ, игу къэкIыжыну нанэм хущIыхьэгъуэ иIэтэкъым е хуэмеихэу арат а блэкIа зэманыр и нэгу къыщIигъэхьэжыну?
Унагъуэм пшэ фIыцIэ Iэрамэр къащхьэщыхьащ. Бжэм ажалыр къытеуIуащ, игъащIэкIэ зыми зыхуамыгъэфэщэнур яхишыну.
Пщыхьэщхьэ гуэрым нанэ жэмыр къишыну Iуэм ихьащ. Iуэбжэр щыIуихым, нанэ илъэгъуар узижагъуэнт. ..бгыкъум зыфIидзэжауэ Хьэсэнбий фIэлът.
ПщIыхь гуэрым хэтам хуэдэу, хьэдагъэ махуищыр кIуащ. ГуIакIуэ къекIуалIэ цIыхухэм зыхуахьынур ящIэртэкъым къэхъуар. Хэти «шейтIаныр зытригъэкIуащ»,- жиIэрт, хэт и унагъуэ зыхэкъутэжар игу темыхуэу ар «хэкIыпIэфIу» къилъытауэ къащыхъурт. Ауэ дапхуэдэу мыхъуами, нанэ и жьыщхьэ апхуэдэ гуIэгъуэр ишэчыныр гузэвэгъуэшхуэт, гукъутэт. Дунейм ехыжа щIалэр ящыгъупщэу нанэ зыгъей щыIэт. Псори гузавэрт абы и акъылыр зэIыхьэнкIэ, зыгуэр къыщыщIынкIэ. ДыуэщIым къыдыхьэхэм и Iэр яубыдыну фызыжьым къыхуэнар и къуэ нэхъыжьыр арат. Зи къуэш нэхъыщIитIыр щIэзылъхьэжа лIыр дэтт, гуауэшхуэ зиIэ, цIыхухэр къызэкIуалIэ пщIантIэм. Абы и гупсысэр здынэмыс щыIэтэкъым. Я сабиигъуэу зэкъуэшхэр джэгуу мы пщIантIэм щыдэса зэманыр игу къэкIыжырт…
Хьэутийрэ Хьэсэнбийрэ я гъащIэр кIэщI дыдэу зэрызэпыудам иригуIэрт Мышэ. ЗызэтриIыгъэу плъагъу щхьэкIэ, мо лIы гъур кIыхьышхуэр зэуэ нэхъ цIыкIу, нэхъ лъахъшэ хъуауэ къыпщыхъурт. Гуауэ илъэгъуам зэфIигъэщэха хуэдэт, и жьэпкъыр кIэзызт, зэзэмызэ дэIэбейурэ и нэпс къыфIежэххэр илъэщIырт.
А махуэхэм лъандэрэ илъэс Iэджэ дэкIащ. Нанэ къыхуэна сабийхэри балигъ хъуахэщ, иригъэджахэщ, унагъуэ зырыз псори хъужахэщ. Ахэр гуфIэм-езыри гуфIэу, я Iуэху дэкIым и гур хэхъуэу нанэр дэсщ.
Мы къэсIуэтэжа хъыбарыр сигу къыщыкIыжкIэ сэ куэдрэ согупсыс: « Ярэби, мы гъащIэ мащIэ тIэкIу къэдгъащIэм щхьэ дэ, цIыхухэр, зыми демыфыгъуэу, дыщIэмыбэмпIэн Iуэху мыхьэнэ зимыIэхэм щхьэкIэ дымыбампIэу, ди узыншагъэр фадэм тедмыгъэкIуадэу, ди зэман тIэкIур ди унагъуэмрэ бынымрэ, адэмрэ анэмрэ, анэкъилъхухэм я лъагъуныгъэмкIэ зыдмыгъэнщIу щхьэ дымыпсэурэ?
Иджырей зэманыр апхуэдизкIэ мылъку зыхуэлъэфэсыным цIыхур дигъэгужьеящи, зыри абы нэмыщI гъащIэм мыхьэнэ имыIэжу къытщыхъу хъуащ, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Дунейм зыри щыпхутемыхыфынукIэ, щхьэ мыхъурэ дызэгурыIуэрэ дызэдэIуэжу, ди хабзэр, ди нэмысыр тIыгъыжу дыпсэу? Аращи, ди адэ-анэр тпэIэщIэу дыпсэумэ, дигу идвгъэгъэлъ махуэм зэ телефонкIэ нэхъ мыхъуми дыщIэупщIэныр, ди бынхэм я Iуэху зыIутым дыщыгъуазэу, ди анэкъилъхухэм дакIэлъыкIуэу, гуапэу дызэхущытыныр зыщыдвмыгъэгъупщэ…иужькIэ кIасэ хъунщ.

(8) Заирэ
18.06.2014 19:10:27
email

***

Куэдым сыкъелу къысфIэщIти 
ГъащIэр сщыхъуащ нэхъ кIэщI. 
МащIэурэ си псэм седжэжти, 
Си гур уи дежкIэ сфIыщIэкIт... 
Куэдым сэ куэдрэ седжати, 
ГуфIэгъуэ зэпыту къысфIэщIт) 
МащIэ гуфIэгъуэр сщыхъуати, 
ГъащIэ, сыту укIэщIт?! 
СщIари, жысIари, злэжьари, 
Мэхъур хэкIуадэ иджы, 
Хэт сэ си тхыгъэм еджахэр? 
Хэт си гупсысэм еплъар? 
Хъуами, мыхъуами ар гукIэ гъэпсати, 
Псоми фи пащхьэм ислъхьат, 
Аурэ дыгъэ тепсати, 
Яфэри мащIэу пыкIат) 
Сытым иджы сыхуэкIуэну? 
ГупцIанэ сошынэ сыхъун. 
Гур нэщIрэ, зыри имылъым 
Дэнэ къикIыну сэ стхын? 
Тхыгъэ афIэкI симыIэжмэ, 
Дауэрэ си гур къелын? 
Сытхэущ-сэ гъащIэ къэзгъэщIыр, 
Сымытхэмэ, псэр псэ хъун?
Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4 678

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: