Псалъэжь: Унэ мыпхъэнкIри пхъэнкIий имыдзри зыщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


  - уи цIэр *
  - E-mail
 Gravatar - E-mail [?]
  - сайтыр (уиIэм)
  - тебдзэныр *
* НэщIу къанэ хъунукъым

Спамым дыхуосакъ.
Уи тхыгъэр тебдзэн япэ къыщIидзыр иптхэн хуейщ.
5 + 6=

(37)
(27) Дым Залинэ
16.09.2016 05:42:21
email

Сэ гухэлъ хуэсщIащ зы щIалэ…

Сэ гухэлъ хуэсщIащ зы щIалэ,
Си гум мафIэр иридзащ.
Уафэр къащхъуэу, щIылъэр щхъуэнтIэу
Дуней псор зыщIэгъэгъащ.

Сэ гухэлъ хуэсщIащ зы щIалэ,
Си псэр нэхэм яхьэхуащ.
И псалъэкIэм, гупсысэкIэм,
Шэч хэмылъу сащэхуащ.

Сэ гухэлъ хуэсщIащ зы щIалэ,
Си гупщысэхэм ар хэтщ.
Гум щызгъафIэу, псэм и щIасэу,
Жэщи махуи нэгум щIэтщ.

(26) Дым Залинэ
15.09.2016 20:06:54
email

Си щIыналъэ

ЩIыналъэ псоми я нэхъ дахэу
Къэбэрдеишхуэу, сэ си хэку...
Гъэ псом зэмыщхьыу тхуэщIэращIэу,
Уэ зырщ щIэмыкIыр зеи нэгу.

Гъатхэмэр хуэмурэ къоятэ,
Псэм егуэпэкIыу, хуабэ мэхъу.
Узэрыслъагъур схуэмыIуатэ,
Си лъахэ, гъэхъут ар уи фIэщ.

Псэ псом фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ,
Си нэм фIэдахэр, уэ зыращ.
Сызыхуэусэр сэ си лъахэрщ,
Адэжь щIыналъэу сыщалъхуарщ.

ХамэщIым псымэ къыщыпщIехьэ,
Я шхынхэм IэфI щIэмылъу пфIощI.
Боужэгъур щIэхыу зэрызехьэр,
Жэщ къэс уи унэр нэгум щIокI…

УопщIыхь псы цIыкIуу даущ щIэту
Уи къуажэ Iуту ирижам.
Пщэдджыжь дыгъэпсым уэ ухэту
МахуэфI и гъуэгу къыщебгъэжъам…

Бзу цIыкIухэр уэгум щыбзэрабзэу,
Бзэ дахэр дэнэкIи къыщоIу.
Псэм зимыгъэнщIу уфэразэу,
НэхуапIэ сщIыну къызолъэIу…

Къызоджэр си щIыр мыувыIэжу,
Къызоджэ... сэ симыгъэжей...
КъэкIуэж здэщыIэм адыгэбзэ...
КъэкIуэж щIэращIэу Къэбэрдейм.

(25) Аляна
16.04.2016 15:44:57

Адыгэбзэ уи бзэр къабзэщ
Си ГУМ зеи уимыкIын.
Уи бзэр къабзэщ ,
Уи бзэр дахэщ,
Уи бзэр псоми нэхъ нэхъыфIщ.
Сэ сымыщIэ бзэ нэхьыфIи
Бзэ нэхъ дахи сыхуымей.
Сэ урокхэр псори сфIэфIщ.
Ауэ нэхъ къызощтэ си бзэр - адыгэбзэ.
Сытщхьэ жыпIэм ар сэ си бзэщ,
Си бзэ дахэкIейщ!

(24) Дым Залина
31.12.2015 16:56:37
email

Сыту кIэщI мы дуней гъащIэр
Махуэм хуэдэу гъэхэр кIуащ.
Дысэбийурэ, зыдгъэщIалэу
Зыри тщIапхъэу дымыщIа.

"Нобэм" - дэ тедмыгъэхьэлъэ,
"Пщэдейм" - куэдкIэ дыщогугъ.
Зэрыхъу хъууэ, демалIалIэу
ФэрыщIагъэм нэхъ догугъу.

Куэд илъщ ди гум, фIыуэ тщIэну,
Илъ нэхъыщхьэу – хэдмыгъэщI.
ЦIыхум жаIэрщ иджы "дгъэхъур"
Хабзэ щыIэу дымыщIэж.

(23) Дым Залина
31.12.2015 16:54:27
email

Стетамэ дамэ зысIэтынти,
Уафэгум къыщыслъэтыхьынт.
Адыгэ Хэкум зызгъэнщIыхукIэ,
Сэ гу щысхуэху зыщысплъыхьынт.

ДиIам къулыкъу, зэхэдгъыхьэнти,
Адыгэ лъэпкъыр зы тщIыжынт.
ХэмэцIэу жаIэр тщыгъупщэнти,
Адыгэщ! - зыр-зым хужытIынт.

Уэ уи Iэм лIыгъэ, уи унагъуэр,
Нэмысым, Хабзэм хуэбгъэсэнщ.
Муслъимэн диным щIэбгъэджыкIыу,
Адыгэ лъэпкъыр бгъэбэгъуэнщ!

(22) ХъуэкIуэн Заур
11.10.2015 16:58:19
email

СИ ПСЭР МЭЗЫМ КЪЫЩIЭЗНАЩ!
Толъкъун лъагэщ ди мэз щIэхъур,
Жыг лъэпкъищэ зэш щыхъуащ.
Гуэрэн щхъуантIэхэр щолъэхъур ,
ДэнкIи гъурцыр хэпшэхъуащ.

Слъагъу телъыджэхэр ещхьщ пщIыхьым,
Зырегъажэр плъэр гъэгъам.
Псэр егъэпIейтей гурыхьым,
Щхьэуназэ уещI хьэуам.

Псом къахощ напэху пхъэхуейр,
Блащ щыгъэплъкIэ хьэмкIутIейр.
ЗырихьэлIэу хъуам дожей,
КIапсэ лантIэу хъумбылейр.

Жыгыпкъ лъэщ мэзыщхьэ Iуащхьэу,
Хэтщ щхьэзакъуэу жыгеижь.
КIыгъэ псом хахащ Iэтащхьэу,
Лъэхъэнибл абы и ныбжьщ.

Щыхъукъым губгъуэ цIыкIу зэй пцIанэ,
Изщ пIырыпI, шэмэджгъэдыргъ.
Лъахъэщ мэракIуапцIэ банэр,
Iэрысатэм хъунт балигъ.

Абджрэ уаеу псынэпс щIэжым,
Уефэ пэтми зомыгъэнщI,
Уэрым пэщIэсау акъ блэжым,
Зэм ещI джэгу, зэм зеузэнщI.

Жыг здэкIащхъэ Iэгъуэблагъуэм
КIуапIэр пэкIуу чийм IуищIащ.
СырикIуэфкъым уашхэ лъагъуэм
Къазмакъейхэм гъэр сащIащ.

ЩIиупщIау щхьэмыж кIэ бацэр,
Гъуейм къэрабгъэ бажэр пхокI.
И быдапIэщ Iувмэ къуацэр,
Лъэ псынщIащэщ, нэм IэщIокI.

Жыгдэжейм щхьэц ухуэнаурэ
ЩIиуфащ къудамэ куэд.
КIэпхъым гу слъитауэ лъэурэ,
ЩхьэкIэхэм цIывау щокIуэд.

Пагэу уэгу ита къашыргъэм
Зырехьэх щыщтауэ бгъэм.
Бзу макъ Iуву бэр зи бжыгъэм
Хэти исщ я шырхэр гъуэм.

ЩIыщхьэ гъуджэрэ псы Iэсэу,
Къащхъуэу сыщхьэщохьэ гуэл.
ТегъэщIащ шылъэгу кIэщIэсу,
Iуфэм кIэр хищIауэ дзэл.

ТелъэщIыхьхэу щхьэфэ джафэм,
Йорс макъыншэхэу бабыщ.
Къытенахэщ язхэр тафэм,
Пагъуэ шырхэр ягъэIущ.

Сегъэплъыз удз хъейу мыувыIэм,
Ар тхьэкIумэкIыхь? Мэзджэд?
Блэмэ, къыщIэпщау щIы щIыIэм?
Хъунгъар дэгуртэм къэджэнт.

Дыгъужь гъуэплъу щэхурыпхъуэм
Еху хъуэпIащэм и лъэужь.
Плъыру къуэтщ щхъуэнтIагъэ Iупхъуэм
Фоч едзау бжэныхъуэ лIыжь.

Пшыхь къыстохъуэр, зэхызохыр,
ФIэкI умыщIэуэ сабий,
ЩIэдэIу псори егъэдзыхэр,
ХьэIуцыдзырщ ар, мэкIий.

Щхьэр абрагъуэхэм щIаупскIэ,
ЖаIэу сфIощIыр - "Зыхуэсакъ!"
КъоIур зэми жьыр губжьыхукIэ
Къудамэшхуэ и чэ макъ.

Зэм уегъафIэ, зэм уегъащтэ.
Даурэ зищIми хьэлэмэтщ.
ЗэрыщыIэр нэгъуэщI гъащIэ
Пщагъэгъупщэхэу зэхэтщ.

КъызэзнэкIри кIыфIыбг щIэхъур,
Си гур зэу къызэфIэнащ.
ЕзгъэщIэнкъым зыми щэхур -
"Си псэр мэзым къыщIэзнащ!"

(21) Насып-ХьэщIэлI Заирэ
5.10.2015 17:06:55
email

Лъэгъуныгъэм, жаIэ,уигъэхуабэу.
Хуабэныгъэ сэ дэзмылъэгъуа!
ЩIыIэу си гур убыдащи,
СфIощI щIымахуэм сэкъигъэзэжа!

(20) Насып-ХьэщIэлI Заирэ
28.08.2015 17:38:11
email

Къызогъэзэжри – сыкъащтэ!
Гуэныхь си куэдым – къысхуэгъэгъу!
Къызогъэзэжри – сыкъащтэ!
Ныбжьэгъу дызыхуэгъэхъу.
Къызогъэзэжри – сыкъащтэ!
Иджыри зэ дунейм сытегъэтыж!
И гъатхэм гу щызгъахуи
ИтIанэ лъагэу сыIэтыж.
Къызогъэзэжри - сыкъащтэ!
ПэжыпIэр уэ схузэхэгъэкI!
Къызогъзэжри – сыкъащтэ
Гъуэгу дахэм зэ сытомыгъэкI.
Къызогъэзэжри сыкъащтэ!
Си лъэIухэм къыщIэдэIу!
Къызогъзэжри сыкъащтэ!
Си тхыдэ цIынэр – си тхьэлъэIущ.
Къызогъэзэжри сыкъащтэ…

(19) Насып-ХьэщIэлI Заирэ
27.08.2015 12:15:29
email

Йожьэжыр гъащIэр
пцIыр къегъанэ.
Къыздещтэ пэжыр, гъусэ ещI.
Си мащIэщ дахэр,
гуэпагъыр мащIэщ
КуэдыIуэщи пцIыри
Щэху зещI.
Къэхъуар сымыщIэ.
Мэхъур хамэ.
Йожьэжыр гъащIэр, сыкъегъанэр!

(18) Щокъул Илхэн
4.07.2015 13:43:12

ДУНЕЙ ХЬЭЛ
Хэти
Зы гугъэ иIэщ
Щэхуми нахуэми,
Игум щигъафIэу
Щихъумэу щедэхащIэу
ЩыгуфIыкIыу…
Хэти
Игум илъщ
Зы хьэргъэшыргъэ
Зы зэрылI зэрий
Зэм игу щимгъэужьыхыфу
Гурэ щхьэрэ зытемыхуэ мэхъу зэм
Щхьэр йохуэх
ТекIуэныгъэр IэпыщIоху
Гууз щохъуж зэм
И закъуэу
И зэкъуэпцIийуэ къонэ зэм
И гур къеузу
Хэти зыгуэр гъуэгу трегъувэ
Игум гъуэгу щытримыгъувэфу.
Хэти
Зы гуфIэгъуэ махуэ къыхуохуэ
Игу къыхуилъэтыкIыу
Инэр къыхуикIыу
Къригъэблэгъэну, къыхуэблэгъэнум пэплъэу
ИпIэ имзэгъэж мэхъу зэм
Игум
Уафэр щыхъуэпскIыу
Шыблэшэр къыщыуэу
КъызщIэнэу дэп жьэражьэр
Мыужьыхыжу
Гур пкъыр бырсейрэ
ЕмтIысэхыжу.
Игум
Игум и хуэбапIэм
Игум и хуэбапIэм щигъэфIэну
ЩигъэхьэщIэну хущIокъу зэм.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4 678

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: