Псалъэжь: ЛIыущхьэкIуэр щхьэкIуэ мыдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


  - уи цIэр *
  - E-mail
 Gravatar - E-mail [?]
  - сайтыр (уиIэм)
  - тебдзэныр *
* НэщIу къанэ хъунукъым

Спамым дыхуосакъ.
Уи тхыгъэр тебдзэн япэ къыщIидзыр иптхэн хуейщ.
1 + 1=

(37)
>
(37) Мэртыкъуэ Эдуард
6.06.2017 11:57:58
email

Адэ-анэ
Адэ-анэу гум щыдгъафIэр
ФIыгъуэу щыIэм я нэхь лъапIэщ.
Адэ-анэм дуней нэхум
"Насып" защIэу дыхуашащ!
Адэ-анэрщ сытым дежи
ЩIэгъэкъуэни дэ къытхуэхьур,
Я къэруи, узыншагъи
Щымысхьыжхэу къытщхьэщытхэр!
ГуфIэгъуэшхуэу гъащIэм диIэр
Адэ-анэм къыддаIыгъ,
Гугъухь гуэри дырихьэлIэм
Бгыуэ ахэр къыддоув!
Адэ-анэрщ бын гуфIэгъуэр
Зи псэм нэхьри зыгъэлъапIэр,
Гузэвэгъуи бынкIэ папщIэ
Зи плIэм хьэлъэу къызыдэхуэр!
Адэ-анэм папщIэ бынхэм
ФхулъэкIыни къэвмыгъанэ,
Я цIэр фIыкIэ фэ вгъэIуэну
Дэнэ щIыпIэкIи фыбанэ!
Я пщIэр лъагэу зыIэтынхэу
Быну щыIэри ирехьу,
ГъащIэу кIыхьу къагъэщIэнри
"Насып" защIи тхьэм хурещI

(36) Мэртыкъуэ Эдуард
29.05.2017 17:11:14
email

Уафэ иным сыдэплъеймэ,
Щхъуэ-фIыцIафэу пшэхэр телъщ.
КIуэдыжыни хуэмыпIащIэу,
Пшэр гуп-гупу уэгум итщ.

Уэгум изу кхъуафэжьейхэр
Уэшх хуабабзэу къехыжынщ,
ТкIуэпс щабабзэу къещэщэхыр
ЩIылъэ иным зыщIифынщ.

ЗигъэнщIамэ щIылъэ иным,
Гъавэр тафэм тез къэхъунщ.
Из къэхъуауэ къэкIа бэвыр,
Бжьыхъэ хуэкIуэм Iуахыжынщ.

Гъавэ бэвыр берычэту,
ЦIыхухэм IэфIкIэ зыдашхынщ.
Зыдашхам хущIемыгъуэжу,
Хабзэ дахэ яхуэхъунщ.

Хабзэ дахэу "адыгагъэр",
Зыхэлъ цIыхур фIым щIэкъунщ.
ФIым хущIэкъуу цIыхухэр псэумэ,
Дуней псори тхуефIакIуэнщ.(35) Мэртыкъуэ Эдуард
29.05.2017 08:49:08
email

Шабзэшэ папцIищу зэкъуэуващ,
Вагъуэ пщIыкIутIу зэрубыдащ,
Адыгэш жэрхэр зэщIэузэдащ,
Адыгэ лъэпкъыр лъэщу шэсащ!

Адыгэ ныпу щIыгу щхъуантIэ гъагъэм,
Шу лъагъуэу лъэпкъыр иришэжьащ.
Вагъуэиж закъуэу мыужьыхыжу
Лъабжьэ кууущэ тхыдэм щищIащ!

Адыгэ лъэпкъым и махуэ лъапIэм,
ЩIэблэ нэс щIалэм бэракъыр къищтащ!
И адэжь ныпыр пщIэрэ-нэмыскIэ
Щыгу Iуащхъэмахуэ къыщиIэтащ!

(34) Дым Залинэ
20.09.2016 14:31:02
email

Пшапэр зэхэуауэ зы пщыхьэщхьэ

Пшапэр зэхэуауэ зы пщыхьэщхьэ
Щхьэгъубжащхьэм деж сетIысэхащ.
Уплъэм, плъагъуу щIалэ гуп зэхэтти
ЗызмыщIэжу сэ сакIэлъыплъащ.
Сэ си ныбжьыр жыжьэ нэмысами
КъезмыгъэкIуу куэд ядэслъэгъуащ…

Хэти тутыныжьыр я Iурылъхэт,
Хэти бытулъкIэжьыр яIэщIэлът.
Ину хъуанэт, псалъэхэт, дыхьэшххэт,
Я бжэIупэ Iутуи ямыщIэжт.
Хьэлыншагъэм ахэм къызэралъхурэ
Хуагъэса фIэкIауэ умыщIэнт…

Пщащэхэр я Iэблэ зэрыIыгъыу
КIыфI зэрыхъуу ахэм къахохьэж.
Зэхэгъэж щымыIэу зэхолъадэр
ИкIэм, чэф къахэкIым, зозэуэж.
ТекIуэр пщащэхэм я фIэлIыхъужьу
IэплIэ-бакIэ ирагъэблэгъэж…

Дыпсэлъамэ жытIэр: "Ды Адыгэщ!
Шэч хэмылъу, Намыс, Хабзэ тхэлъщ!"
ДызэплъэкIыжамэ – гуауэщ тлъагъур,
Ар мыгъэсэныгъэщ, напэншагъэщ,
Ди мы хьэл мышууэ зэхэтлъхьахэрщ.
Хъунумэ, псэуахэм я хьэл-щэнхэр
Ди Адыгэ Хэкум къидвгъэхьэж!

(33) Къанкъул Феня
16.09.2016 09:44:31
url  email

Адыгей лъахэ

ЩIыналъэ дахэу, Адыгей лъахэ!
Адыгэ псоми ди уардэщ.
ЕхъулIэныгъэхэр уи гъуазэу,
ЩIэблэ гъэсахэр къыпщIохъуэ.

Уи псы ежэххэр блэ лантIэу
Мэз щхъуантIэ дахэм къыщоIущащэ.
И куэдщи псы къелъэр Руфабго —
Ар дунейпсом щыцIэрыIуэщ.

ЦIыхухэр гъэсахэщ, гу щабэщ,
Хабзэр яIыгъыу, намыс яхэлъщ.
Гум зигъэпсэхуу хуиту щобауэ —
Жэнэт щIыналъэщ, Адыгей хэку!

Уи лъэр щIигъэкIыу “Нальмэсыр” къофэ,
Егъэбзэрабзэ пшынэр Тлебзум,
Кърешыр Дзыбэм уэрэдхэр
УзыIэпашэу гур ягъэзу.

Къалэ нэхъыщхьэу Мейкъуапэ
Удз гъэгъа дахэхэр щыалэрэбгъущ,
ЕкIуу уэрэдыр къраш и фонтанхэм,
Къофэр макъамэм дежьуу.

ШIыналъэ дахэу, Адыгей лъахэ!
Адыгэ псоми ди уардэщ.
ЕхъулIэныгъэхэр уи гъуазэу
ЩIэблэ гъэсахэр къыпщIохъуэ.


Адэжь щIыналъэ

Тетщ дунеишхуэм адыгэ лъэпкъ.
БжыгъэкIэ мащIэми, лIыгъэ яхэлъщ.
Iущхэщ, бэшэчхэщ, пщIэшхуи зэрахьэ,
Лэжьыгъэ хъуами, псэемыблэжхэщ.

Хабзэр, намысыр ныбжьу ягъусэщ,
Шыгъу-пIастэ IэнэкIи зы къатемыкIуэ,
ХьэщIэ яфIэфIщи, ину яIэт.
Джэгухэр хуагъахъэ, шыгъажэ хуащI.

КIыхьлIыхь хъуа зауэм зэбгыридзауэ
Щопсэухэр ахэр хамэ къэралхэм:
Тыркум, Иорданым, Мысырым…
Хъуауэ тепхъа дунеишхуэм.

Ауэ, щынэхъыбэщ адыгэ лъэпкъыр,
Адэжь щIыналъэу, жэнэт хэщIапIэу,
Кавказ къурш лъапэм зыщиубгъуауэ
Къэбэрдей лъахэм.

ЖьэкIэху тхьэмадэу щытщ Iуэщхьэмахуи
Адыгэ псори, дэни щыпсэури
И псэр хуэкъабзэу и гур хуэщабэу
Ирегъэблагъэр адэжь жьэгупэжьым:

-“Фэ къэвгъэзэжи лъабжьэр вгъэбыдэ,
ФхузэIуахахэщ я бжэр фи къуэшхэм,
Хэхэсхэу куэди къэвгъэщIар гъащIэм,
Фыкъеблэгъэжхэ, адэжь щIыналъэм!”

(32) Дым Залинэ
16.09.2016 06:17:06
email

Си анэ

Зыхуэдэ щыIэкъым си анэр,
И IитIыр щабэщ и бзэр щэхущ.
И нитIым си гум илъыр ящIэр,
ИпщэфIыр сытми – псом нэхъ IэфIщ!

Си анэм сигур нэхъ хуэмыгъуэщ,
Гущабэщ ари, сфIэпсэкIуэдщ.
Сыхуейт угуфIэу епхьэкIыну
Къыпхуиуха уи гъащIэ гъуэгу.

Ди Тхьэм солъэIу, уузыншэну!
Утхуэпсэуну, илъэс куэд!
Ди бын я бынхэр щIэбупскIэну,
Уисыжу ди унагъуэ жьэгу!

(31) Дым Залинэ
16.09.2016 06:13:33
email

Гум къиIукI гъыбзэ....

Уэ маржэ! Си лъэпкъыр мэгуIэри, уей,
ЩIэгуIэ гущэмыгъуэри-ди щыгъуэ махуэщ.
Дызыхуэщыгъуэ мыгъуэхэри, уей,
Сыту мыгъуэ псэкIуэдыкIейхэт.
Зи Iэщэ фащэ хуэфащэхэри, уей,
Уэйжи бжыгъэ имыIэт.
Тхуэмыфэщэну гъэпцIагъэкIэ, уей,
Хьэдрыхэ гъуэгу мыгъуэм дытрашэт.
Уэйжи, догуIэ мыгъуэр, гуIэгъуэ Iейщ,
Адыгэм икъукIэ тхагъэщIыр.
Адыгэ Хэкур мэгызыри, уей,
Хы фIыцIэр щэхуу дощэIур...

(30) Дым Залинэ
16.09.2016 05:51:03
email

Зыри щыщIэкъым си гъащIэм
Зыри къызэмыхьэлъэкI.
Злэжьри зджыри зыфIэкуэдыр
БлырекI къысхуремыплъэкI.

МащIэр фIыщIэ зымыщIыфыр
КуэдкIэ къысщремыгугъ.
Гугъэр си гум къизылъхьэфым
Сыхуэхъунщ сэ гъащIэ гуэгъу.

Си мурадхэм къедэIуэфым
И гукъеуэ худэсхынщ.
Гукъыдэж къызэзытыфым
ГъащIэ гъусэ сыхуэхъунщ.

(29) Дым Залинэ
16.09.2016 05:46:24
email

ЩIЫДОЛЪХЬЭ ЗИ ПСЭУГЪУЭХЭР..."КIУЭДАЩИ".

Жьы къепщэр зыхапщIакъэ, си Хэкушхуэ?
Акъужьу зэшэзэпIэу къыкъуэуакъым.
Гум хыхьэу, щIыIэмылу, укъэскIакъэ?
Гъы макъыр ину къэIуу щызэхэпхым.

Сыт? Щхьэ ущым, жьакIэхуу Iуащхьэмахуэ?
Зи щхьэц мытхъуахэм сынхэр хуэдгъувакIэщ.
Уэ уэщхьыу, щэхуу, щапхъэ утхуэхъуащи
ЩIыдолъхьэ зи псэугъуэхэр, "кIуэдащи".

Си лъахэ, лъэпкъ си къупщхьэ, си Адыгэ!!!
Тхуэмыфэщэн леишхуэ къытлъысай…
Зэкъуэтыныгъэр лъэщщ, жытIа нэхъ мыхъуу
Лъагъуэ зэрызу кIэбгъу дэ зытщIыжаи...

(28) Дым Залинэ
16.09.2016 05:44:19
email

ГъащIэр макIуэ…

ГъащIэр макIуэ махуэм хуэдэу,
КIуащ илъэсыр зы сыхьэту.
Си псэм хуэдэр къокIуэ жыжьэу,
Псалъэ дахэ сэ къысхуехь.

Сыббгъэдохьэр, уэ сыноплъ,
Уэ си нитIым укъыщIоплъэ.
ЗэхызощIэр угъунэгъущ,
Си гур сэ уи деж нысфIоIэр.

Зыри жыпIэкъым ущысщ,
Ауэ нэхэм Iэджэ жаIэ.
ЖумыIэфу гуауэ гуэр,
МыувыIэжу къызжраIэ.

Ди гухэлъхэм я дэхагъэм,
Мы пщыхьэщхьэр егъэнэху!
Уи мурадхэм я къэбзагъэм,
Сэ хуэм-хуэму сыкъещэху!

Уэ гъуэгу пщIэлъым уогупсысыр,
Урихъуау абы нэщхъей.
Уэ уежьэжым сэ щхьэгъусэу,
СхуащI уфIэщIу хэгъэрей.

Сэ сфIэщIат ар дыхьэшхэну,
Япэу ар къыщызжепIам.
Дэ зэрыз дищIащ зэману –
ГъащIэм натIэм къритхам.

>

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4 678

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: