Псалъэжь: Ди адэхэр зэмышми, ди анэхэр зэшы¬пхъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ

3АдыгэбзэкIэ е адыгеибзэкIэ псалъэхэр ирагъэблагъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ. Сэбэп ухъуфынущ, ахъши къэблэжьынщ. Ар езыгъэкIуэкIыр ИТМО еджапIэм и «Бзэхэм щыгъуазэ зыщI системэм» и кафедрэщ.
Сыт щIэн хуейр?

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, Нарт Эпос, ХъыбарыщIэхэр

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 80