Псалъэжь: Хьэр делэ хъумэ, зейми йодзэкъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

Къэплъыхъуэр

Гъэмахуэр зэрызгъэкIуар. Сочиненэ зэпеуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, ХъыбарыщIэхэр

«Шыхулъагъуэ» сайтым школ щIэдзэжыгъуэм ирихьэлIэу зэпеуэ ирегъэкIуэкI сочиненэ тхынкIэ. Сочиненэр зытеухуар гъэмахуэращ — «Гъэмахуэр зэрызгъэкIуар«. Зэпеуэр августым и 30 хъуху екIуэкIынущ.

ТекIуахэр 31-м, е, сочиненэр куэд хъум, тIэкIу нэхъ кIасэу ди сайтым къитлъхьэнущ. Абы хэт хъунущ 5 — 11 классым щIэс еджакIуэхэр. Класс къэс текIуам и телефон номерым хуитлъхьэнущ 300₽.

Сочиненэхэр дэхуэдэуи къебгъэхь хъунущ: ручкэкIэ тхам сурэт техыжами (зыхэщIыкIыгъуафIэ закъуэу), телефон, компютеркIэ тхауэ текстми (арат нэхъыфI дыдэр), скриншот щIами — дэхуэдэуи хъунущ, нэхъ зэрыпфIэтыншщ.

Нэхъыбэ дыдэу зы цIыхум къригъэхьыну хуитыр сочиненитIщ.

Иптхэну зыщумыгъэгъупщэ: уи цIэр, унэцIэр, уздыщIэс классыр, къалэ/къуажэ уздэщыщыр, телефон номерыр (ахъшэр здитлъхьэныр тщIэну).

Сочиненэр мыбдеж къыщебгъэхь хъунущ, е соц. сетьхэмкIэ:

Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ

3АдыгэбзэкIэ е адыгеибзэкIэ псалъэхэр ирагъэблагъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ. Сэбэп ухъуфынущ, ахъши къэблэжьынщ. Ар езыгъэкIуэкIыр ИТМО еджапIэм и «Бзэхэм щыгъуазэ зыщI системэм» и кафедрэщ.
Сыт щIэн хуейр?

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, Нарт Эпос, ХъыбарыщIэхэр

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 15