Псалъэжь: Гуэн нэщI нэхърэ хадэ нэщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ

3АдыгэбзэкIэ е адыгеибзэкIэ псалъэхэр ирагъэблагъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ. Сэбэп ухъуфынущ, ахъши къэблэжьынщ. Ар езыгъэкIуэкIыр ИТМО еджапIэм и «Бзэхэм щыгъуазэ зыщI системэм» и кафедрэщ.
Сыт щIэн хуейр?

Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!! Зэпеуэ!!!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Зэпеуэ, Нарт Эпос, ХъыбарыщIэхэр

150Сурэт зыщIыну зифIэфI псом папщIэ ди сайтым зэпеуэ щыдогъэкIуэкI…
Куэд щIакъым сайтым нарт эпосыр къызэритлъхьэрэ. Ауэ дэ нартхэм епхауэ сурэту диIэр мащIэщ. Абы къыхэкIыу нарт лIыхъужьхэмрэ тхьэIухудхэмрэ я сурэткIэ дыпщогугъ.
Сурэтхэр псори сайтым къитлъхьэнущ (зыщIари и лъабжьэм щIэту). Нэхъ дахэхэр нартхэм я теплъэу ди сайтым щыдгъэувынущ.
Сурэту щытыфынухэм щеплъ: Нарт эпосыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 67