Псалъэжь: Нэфрэ дэгурэ зопсалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Жылэтеж Сэлэдин

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жылэтеж Сэлэдин, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940)

Жылэтеж СэлэдинЖылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр Аруан районым щыщ Арщыдан къуажэм 1940 гъэм январым и 18-м къыщалъхуащ. Ар зыхалъхуари зыхапIыкIари адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Сэлэдин 1948 гъэм я къуажэ дэт курыт еджапIэм щIэтIысхьащ. Япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ щIэныгъэм гу хуэзыщIа щIалэ гурыхуэ цIыкIур еджэным дихьэхри, курыт еджапIэр 1959 гъэм къиухыху, щапхъэ къигъэлъагъуэу еджащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 210