Псалъэжь: ХъумпIэцIэджым и кIуэдыжыгъуэм дамэ къытокIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Къэплъыхъуэр

ХьэцIыкIу Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэцIыкIу Хьэсэн

(1937-2000)

ХьэцIыкIу ХьэсэнХьэцIыкIу Хьэсэн Мухьэмэд и къуэр 1937 гъэм майм и 10-м Аруан районым хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1994гъэм къуажэ школым щIэтIысхьэри епщIанэ классыр къиухыху щеджащ. Школым щыщIэса илъэсхэм Хьэсэн литературэмрэ сурэт щIынымрэ нэхъ дахьэхыу щытащ. 1956-1959 гъэхэм Совет Армэм къулыкъу щищIащ, къэрал гъунапкъэхэр зыхъумэм яхэту. Службэ нэужьым Налшык къалэ зы илъэскIэ связым щыхуоджэри лэжьэн щIедзэ. Лэжьыгъэм къыщыдэхуэ зэманхэм скульптурнэ мастерскойхэм кIуэуэ, тхакIуэ, усакIуэхэр зэригъэцIыхуурэ йокIуэкI. ИужькIэ музыкальнэ театр къызэIуахам и директор сурэтыщI Темыркъан Володя и унафэкIэ а театрым старшэ бутафору щылэжьэну ирагъэблагъэ. Зэрылажьэм хуэдэурэ самодеятельнэ сурэтыщI еплъыныгъэхэм и лэжьыгъэ щигъэлъагъуу хуожьэ. Хьэсэн и зэфIэкIыр къэзылъыта Дом творчествэм ар мазэкIэ Москва ягъакIуэр, абы сурэтыщIIэзэхэр къыкIэлъыплъурэ и IэщIагъэм хегъахъуэ. ИЗО студие къызэIуихыну хуитыныгъэ зэриIэ тхылъыр иIыгъыу къегъэзэж.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107