Псалъэжь: Мэлищэ нэхърэ щуIэгъафI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Вындыжь Марие

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

Вындыжь МариеДи лъэпкъым игъащIэми къыдэгъуэгурыкIуэ щIыкIэ дахэ иIэщ: ар теплъэ екIуми, щыгъын лъапIэми я щхьэ къэхъуу, цIыхур, еплъ пэтми, зызыщимыгъэнщI, едаIуэ пэтми, зытемызашэ, псэр зыгъэгуфIэ, узыIэт гурыщIэщ. Апхуэдэ дэрэжэгъуэ къуат КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Вындыжь Марие и IэдакъэщIэкIхэм.
Вындыжь Марие и уэрэдхэм я нэхъыбэр цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ, абыхэм щIэдэIуну хуейуэ куэдым зыкъытхуагъазэ, уеблэмэ нэхъыбэр дзапэ уэрэду яIурылъщ жытIэмэ дыщыуэну къыщIэкIынкъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19