Псалъэжь: Зэ жыпIэнум тIэу егупсыс.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Тхьэзэплъ Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэзэплъ Хьэсэн

(1943)

Тхьэзэплъ ХьэсэнТхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр Аруан куейм щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1943 гъэм майм и 5-м къыщалъхуащ.

1972гъэм КъБКъУ-м и мэкъумэшхозяйственнэ факультетыр къиухащ. 1974 гъэм къиухащ Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Литературнэ институтыр. А гъэм къыщыщIэдзауэ Хьэсэн Аруан райкомым щолажьэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 82