Псалъэжь: ШэмыгъапцIэ жэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Тхьэмокъуэ Бэрасбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэмокъуэ Бэрасбий

(1940-2010)

Тхьэмокъуэ БэрасбийТхьэмокъуэ Бэрасбий Гъумар и къуэр Шэджэм районым щыщ Шэджэм Езанэ къуажэм майм и 25-м 1940 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэм курыт еджапIэр къыщиуха нэужь, КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым щоджэ. Ар къызэриухыу Пермь щылэжьэну ягъакIуэ. Абы Бэрасбий илъэсищкIэ Октябрьскэ район газет «Вперед» жыхуиIэм литсотрудникыу, зав. отделу, ответсекретару, редакторым и къуэдзэу щолажьэ. ИужькIэ ар Каменск-Уральск къыщыдэкI «Каменский рабочий» газетым и литературнэ лэжьакIуэщ, отделым и унафэщIщ, ответсекретарщ, редакторщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 122