Псалъэжь: ЛIыущхьэкIуэр щхьэкIуэ мыдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Тхьэгъэзит Юрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Тхьэгъэзит Юрэ

(1947)

Тхьэгъэзит ЮрэКритик, литературовед Тхьэгъэзит Юрэ Мухьэмэд и къуэр Тэрч районым хыхьэ Терекскэ (Болътей) къуажэм 1947 гъэм апрелым -и 9-м къыщалъхуащ. Школ нэужьым Дзэм къулыкъу щищIащ. Абы иужькIэ, 1969 гъэм КъБКъУ-м щIотIысхьэри историко-филологическэ факультетыр 1972 гъэм къеух.

ЦIыхуу еплъар: 71