Псалъэжь: Хьэр зыщыгуфIыкIыр и ныбэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
ЦIыхуу еплъар: 214