Псалъэжь: Жьырытэдж шатэшхщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Сонэ Абдулчэрим

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сонэ Абдулчэрим, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1942)

Сонэ АбдулчэримСонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн куейм щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ

1942гъэм февралым и 28-м. Къуажэ курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961-1964 гъэхэм Налшык станок заводым токару щолажьэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 154