Псалъэжь: Адэм и IэщIагъэр къуэм и уагъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сокъур Мусэрбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1929-1990)

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)Сокъур Мусэрбий Хьисэ и къуэр 1929 гъэм декабрым и 25-м Борыкъуей (Арыкъ) къуажэм къыщалъхуащ. Зауэ нэужь илъэсхэм ар щеджащ Налшык щыIа интернатым, абы кIэлъыкIуэу Бытырбыху дэт университет цIэрыIуэм щIэныгъэ куу щызэригъэгъуэтауэ 1952 гъэм къыщалъхуа къуажэм къегъэзэж, школым щригъаджэуи щIедзэ. Зы илъэс докIри, ди пединститутым (1957 гъэм къыщыщIэдзауэ университетым) егъэджакIуэу яшэ, дунейм ехыжыхуи абы щолажьэ урыс литературэ къулейм и фIыпIэр Iэрыхуэу студентхэм къахузэIуихыу, щIалэгъуалэр дахагъэм къыхуигъэушу, лекцэ телъыджэхэр зэ зэхэзыхам зэи щымыгъупщэжын хуэдизу гъэщIэгъуэну иухуэу.

ЦIыхуу еплъар: 114