Псалъэжь: Шу гъуогурыкIуэм бзыпхъэ трех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сокъур Мусэрбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1929-1990)

Сокъур Мусэрбий (Щихъ Залым)Сокъур Мусэрбий Хьисэ и къуэр 1929 гъэм декабрым и 25-м Борыкъуей (Арыкъ) къуажэм къыщалъхуащ. Зауэ нэужь илъэсхэм ар щеджащ Налшык щыIа интернатым, абы кIэлъыкIуэу Бытырбыху дэт университет цIэрыIуэм щIэныгъэ куу щызэригъэгъуэтауэ 1952 гъэм къыщалъхуа къуажэм къегъэзэж, школым щригъаджэуи щIедзэ. Зы илъэс докIри, ди пединститутым (1957 гъэм къыщыщIэдзауэ университетым) егъэджакIуэу яшэ, дунейм ехыжыхуи абы щолажьэ урыс литературэ къулейм и фIыпIэр Iэрыхуэу студентхэм къахузэIуихыу, щIалэгъуалэр дахагъэм къыхуигъэушу, лекцэ телъыджэхэр зэ зэхэзыхам зэи щымыгъупщэжын хуэдизу гъэщIэгъуэну иухуэу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107