Псалъэжь: Нэм псэр и фыгъуэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм

(1916-1995)

ЩоджэнцIыкIу IэдэмАдыгэ лъэпкъ культурэм хэлъхьэкыгъэ хуэзыщIахэм ящыщщ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. Хэку зауэшхуэм и пэкIэ къыщIедзэ абы и литературнэ лэжьыгъэм. Тхылъ куэд и Iэдакъэ къыщIэкIащ Iэдэм. Абыхэм ящыщ куэд нэгъуэщI лъэпкъыбзэхэмкIи зэдзэкIауэ дунейм къытехьащ. Iэдэм ди литературэм хилъхьащ езым и темэрэ и гупсысэрэ. ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и усыгъэхэр ди нобэрей гъащIэм поджэж, гупсысэ жанхэмкIэ гъэнщIащ, ахэр адыгэ усэм и фIыпIэм хабжэ.

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм Угъурлы и къуэр Бахъсэн районым щыщ Кушмэзыкъуей къуажэм 1916 гъэм къыщалъхуащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 206