Псалъэжь: Гур здэкIуэм кIуэфыр лIыфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Къэплъыхъуэр

ЩоджэнцIыкIу Алий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ЩоджэнцIыкIу Алий

(1900-1941)

ЩоджэнцIыкIу АлийЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр 1900 гъэм Старэ Крепость къуажэм мэкъумэшыщIэ бынунагъуэшхуэм къыщалъхуащ.

Октябрьскэ социалистическэ революцэм и пэкIэ Къэбэрдейм еджапIэ мащIэщ итар, ауэ абыхэм ящыщ зы Бахъсэн дэтащ. А еджапIэр къиуха нэужь, нэгъуэщI зэрыщымыIэм къыхэкIкIэ, ЩоджэнцIыкIур зыкъомрэ щоджэ муслъымэн диным и лэжьакIуэхэмрэ тепщэ гупымрэ Бахъсэн къыщызэрагъэпэща еджапIэм. ИужькIэ илъэс нэблагъэкIэ Алий щоджэ Щагъуэ Нурий и жэрдэмкIэ мэкъумэшыщIэ сабийхэр щрагъэджэн папщIэ Бахъсэн къыщызэIуахауэ щыта «Щагъуэм и университет»еджапIэм. Еджэным гупыж хуэзыщIа, зи щIэныгъэм хэзыгъэхъуэну мурад зыщIа щIалэр Нурий и чэнджэщкIэ икIи и сэбэпкIэ Темырхъан Шурэ (иджы Буйнакск къ. Дагъыстан Респ.) щыIэ егъэджакIуэ курсым щоджэ. ЕхъулIэныгъэ ин иIэу а курсхэр 1916 гъэм къеухри а гъэ дыдэм Алий Кърымым ягъакIуэ Бахъчи-Сарай къалэм дэт педагогическэ училищэм, и щIэныгъэм щыхигъэхъуэну. Мы гъэхэм Алий куууэ щыгъуазэ зещI урыс литературэм, тыркубзэр зрегъащIэ, урысыбзэмкIэ иIэ щIэныгъэм хегъахъуэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 342