Псалъэжь: ЛIыбэ батэгъэшщ, шыбэ лIыбэ гъэбжьыфIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Дзыгъуэ шыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Усэхэр, Щоджэн Леонид

ДзыгъуэМэз гуэрым зы дзыгъуэ шыр щыпсэуауэ жаIэж. Дзыгъуэ шырыр, бынунагъуэм я нэхъыщIэти, тIэкIу ягъафIэурэ щыкIат, щхьэзыфIэфI хъуат. Зы гъэмахуэ жэщ гуэрым дзыгъуэ шырым уэрэдыжьыр жиIэу пкIэуэ-лъэуэ къежэжьащ:

Уари-нанэ,
Уари-на,
Зэи сэ
Сымышына…

Щоджэн Леонид

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Щоджэн Леонид

(1935)

Щоджэн ЛеонидЩоджэн Леонид Сулеймэн и къуэр 1935 гъэм январым и 28-м Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1944-1954 гъэхэм курыт еджапIэм щоджэ.

1954-1957 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

1957-1961 Донбасс шахтэхэм щолажьэ.

1966гъэм Леонид КъБКъУ-м и историческэ отделенэр заочнэу къеух. ИужькIэ а IэщIагъэм щрилэжьащ Къулъкъужын къуажэм, Бахъсэн къалэм.

1974 гъэм щегъэжьауэ КъБКъУ-м щолажьэ. Дызэрыт зэманым КъБКъУ-м и музейм и унафэщIщ.

И педагогическэ лэжьыгъэм псэ хьэлэлкIэ зэрыбгъэдэтам папщIэ Леонид къыхуагъэфэщащ «За доблестный труд» медалыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 104