Псалъэжь: Къоджэ нэхъыжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Шэвлокъуэ Пётр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Шэвлокъуэ Пётр

(1927-1998)

Шэвлокъуэ ПётрШэвлокъуэ Пётр Жэбагъы и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1927 гъэм ноябрым и 25-м къыщалъхуащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ 1945 гъэм нэсыху «Къэбэрдей пэж» газетым и собственнэ корреспонденту лэжьащ.

ЦIыхуу еплъар: 96