Псалъэжь: Бийм ущысхьмэ, уIэгъэ ухъунщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

Шэвлокъуэ Пётр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Шэвлокъуэ Пётр

(1927-1998)

Шэвлокъуэ ПётрШэвлокъуэ Пётр Жэбагъы и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм 1927 гъэм ноябрым и 25-м къыщалъхуащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ 1945 гъэм нэсыху «Къэбэрдей пэж» газетым и собственнэ корреспонденту лэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 96