ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Шы нэхърэ гу нэхъ жэрщ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

УздэщыIэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ..., Сэрахъэ Александр, Усэ

Мы напэм щызэхуэхьэсащ бзууэ 101-м я сурэт, ятеухуа усэхэр (уеджэн папщIэ бзум и цIэм текъузэ) адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылыбзэкIэ зэреджэхэр, усэхэр зытхам теухуауэ. Нэхъ тыншу къэплъыхъуэ бзур къэбгъуэтын папщIэ хьэрфхэр зэрызэкIэлъыкIуэм хуэду бзухэм зэреджэр дгъэуващ.

Къуалэбзухэр Къуалэбзу пшыналъэ Авторым теухуауэ…
И сурэтыр /изображение / picture АдыгэбзэкIэ На русском English
 1 Адакъэ (Петух) Адакъэ Петух Cock
 2 Адэжынэ (коростель, дергач) Адэжынэ Коростель, дергач Korostel, dergach
 3 Ажэгъупщ (рябчик) Ажэгъупщ Рябчик Grouse

Сэрахъэ Александр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сэрахъэ Александр, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1934)

Сэрахъэ АлександрСэрахъэ Александр Аюб и къуэр 1934 гъэм октябрым и 29-м Нижний Курп къуажэм къыщалъхуащ.
1952 гъэм Батай дэт киномеханикым и школыр къиухри IэщIагъэ зригъэгъуэтамкIэ лэжьащ. ИтIанэ район газетым и зэдзэкIакIуэуи лэжьащ.
Абы иужькIэ Саратов юридическэ институтым еджакIуэ ягъакIуэ. Ар 1963 гъэм къеух. А зэманым щыщIэдзауэ пенсэм кIуэху (1997 гъэ) прокуратурэм щылэжьащ. Сэрахъэ Александр УФ-м и ТхакIуэхэм я Союзым хэтщ.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 310