Псалъэжь: ЩауэщIэм и щIакIуэри и кIуэкIэри дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

ПащIэ Бэчмырзэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ПащIэ Бэчмырзэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1854-1936)

ПащIэ БэчмырзэПащIэ Бэчмырзэ Машэ и къуэр Нартан къуажэм (жьымкIэ Къылышбийхьэблэ) 1859 гъэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэ тхьэмыщкIэщ. Зи анэр пасэу дунейм ехыжа сабийхэм я фэ куэд докI, анэнэпIэсым и дыджагъыр ягъэунэху. Зеиншэу къэна сабийхэм я нэхъыжьыр Бэчмырзэти, унагъуэм и Iуэху нэхъ гугъухэр абы игъэзэщIэн хуей мэхъу, и ныбжь иримыкъууи мэкъумэш лэжьыгъэ хьэлъэм пэроувэ. Илъэсибгъу ныбжь фIэкI зимыIэ щIалэ цIыкIум Iэхъуэ къуэдзэу къыщIедзэри иужькIэ IэщIагъэу зэмылIэужьыгъуэхэри зрегъэгъуэт, и лэжьыгъэри куэдрэ ехъуэж; нэгъуэщIхэм яхуэлажьэу и щIалэгъуэр зэрыщыту абы егъакIуэ. Ауэ сыт хуэдэ IэнатIэ абы иримыхьэкIами, псэемыблэжу и къалэнхэр имыгъэзэщIами, и унагъуэм зыхуей игъуэту, адрейхэм яхэгъуащэу игъэпсэуныр абы хузэфIэкIакъым. И сабиигъуэм къыщыщIэдзауэ гугъу ехьами, лэжьыгъэ зэхуэмыдэ игъэзэщIахэм щIалэм куэд къратащ: гъащIэр зищIысыр, абы и щытыкIэ пэжыр къыгурагъэIуащ, лъэпкъ IуэрыIуатэм куууэ щыгъуазэ ящIащ, и зэфIэкI, гупсысэ, Iуэху еплъыкIэхэм зрагъэужьащ, и хьэл-щэнхэр япсыхьащ.

ЦIыхуу еплъар: 1 815