ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Шыпхъум и гур дэлъхумкIэ гъэзащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 221