Псалъэжь: Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ нобэрей бзу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Акъсырэ Залымхъан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Акъсырэ Залымхъан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1919-1995)

Акъсырэ ЗалымхъанКъэбэрдей драматург цIэрыIуэ Акъсырэ Залымхъан ди лъэпкъ культурэми, лиуературэми, искусствами заужьыным куэд хэзылэжьыхьащ.

Акъсырэ Залымхъан Алий и къуэр 1919 гъэм майм и 15-м Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. 1927 гъэм къуажэ школым щIотIысхьэри ар 1934 гъэм къеух. ЩIэныгъэм дихьэха щIалэ гурыхуэр Налшык дэт Ленинскэ еджапIэм щIотIысхьэ. Мы еджапIэм ар нэIуасэ щыхуохъу дунеищIэм, псэукIэщIэм, культурэщIэм и ухуакIуэ щIалэхэм. Залымхъан хохьэ еджапIэ цIэрыIуэм къыщызэрагъэпэщ самодеятельнэ кружокхэм. А щIыкIэм тету ар къахохутэ колхоз-совхоз театрым и студием щеджэ артист щIалэхэм. Студием щеджэ къудейкъым Залымхъан: зэреджэм хуэдэурэ, театрым игъэув спектаклхэм роль зэмылIэужьыгъуэхэр щегъэзащIэ.

Анзор Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Анзор Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940-1995)

Анзор МухьэмэдАнзор Мухъэмэд Хьисэ и къуэр I940 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым. Илъэс куэдкIэ «Ленин нур» (иджыпсту «Черкес хэку») газетым, журналистикэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ.

АфIэунэ Лиуан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АфIэунэ Лиуан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

АфIэунэ ЛиуанАдыгэ сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм июлым и 20-м 1938 гъэм къыщалъхуащ. 1946 гъэм школым щIэтIысхьэри 1953 илъэсибл классыр къыщиухащ. 1957-1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

Ацкъан Руслан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Ацкъан Руслан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1949)

Ацкъан РусланАцкъан Руслан Хьэсбот и къуэр Аруан районым щыщ Ерокъуэ къуажэм апрелым и 20-м 1949 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ курыт школыр къиуха нэужь, ар щIотIысхьэ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэм. Ар къеух 1972 гъэм. Абы иужькIэ Руслан щолажьэ Старэ Лэскэн (Анзорей) къуажэм и курыт школым, урысыбзэмкIэ иригъаджэу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6