Псалъэжь: НыбжьэгъуIыр гъэтIылъыгъэфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Абазэ Албэч

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Абазэ Албэч, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1964)

Абазэ АлбэчАбазэ Албэч Чамир и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Бахъсэн районым щыщ Дыгулыбгъуей къуажэм 1964 гъэм, сентябрым и 3-м адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1970-1981 гъэхэм я къуажэ дэт курыт еджапIэ № 1-м щеджащ.

Абазэ Къамбот

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Абазэ Къамбот, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1837-1900)

Лъэпкъым и цIыхухэм ягу зи цIэ, зи тхыгъэхэр щагъафIэу ди зэманым къахьэсахэм ящыщ зыщ джэгуакIуэ гъуэзэджэ Абазэ Къамбот Мусэ и къуэр. Ар иджы Тэрч районым хыхьэ Плановскэ (жьымкIэ Ботэщей) къуажэм 1837 гъэм къыщалъхуащ. Уэркъ лъэпкъым къыхэкIа щхьэкIэ, Къамбот, мылъку бгъэдэлъам, выгу зэщIэщIа, жэмитI-щы иIам тепщIыхьмэ, къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэхэм къазэрыщхьэщыкI, зэрефIэкI щIагъуэ щыIакъым. И щIалэгъуэм, япэ лъэхъэнэхэм ар мэкъумэш лэжьыгъэм зэрыпэрытам и хъыбар ди деж къэсыжащ, ар и къуажэгъухэм къаIуэтэж. Ауэ езыр дэзыхьэх, мылъку гуэрхэри къызыпэкIуэ джэгуакIуэ IэщIагъэр къыщыхихым, абы мэкъумэш лэжьыгъэри IэщIыб ещI, и пшынэмрэ и псалъэ шэрыуэмкIэ лъэпкъым хуэлажьэу щIедзэ.

Агънокъуэ Лашэ (Адэлджэрий)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1851-1918)

Агънокъуэ ЛашэАгънокъуэ Лашэ (и цIэ дыдэр Адэлджэрийщ) Уэсмэн и къуэр 1851 гъэм Старэ Шэрэдж (жьымкIэ Дохъушыкъуей) къуажэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар уэркъ унагъуэщ, ауэ зи адэр дунейм пасэу ехыжа щIалэм и анэр Къэзаншхэ я унэIутым щыдэкIуэжым, пщылIыпIэм и бэлыхьыр а тIум зыкъомрэ ягъэв. АнэдэкIуэу ар зыдашар Къуэжьыкъуей Ищхъэрэти, иужькIэ и сабиигъуэри и гъащIэри а жылэм абы щигъэкIуэн хуей мэхъу. Зыхэхуа унагъуэ тхьэмыщкIэм уэркъ щIалэр щытыншакъым, мэкъумэш лэжьыгъэ псори абы игъэунэхун хуей хъуащ.
УэркъыцIэ зэрихьэ мыхъумэ, мылъку бгъэдэлъамкIэ Агънокъуэр ауэ къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ унагъуэм зэрефIэкIышхуэ щыIакъым. И хэкум и мызакъуэу, хамэ щIыпIэ ку-эдми абы и цIэр хэIущIыIу щыхъум, зыхузэфIэкIхэм я хьэгъуэлIыгъуэм ар ирагъэблэгъэныр щIыхьышхуэу къалъытэу щыхуежьэм, абы мэкъумэш, унагъуэ Iуэхухэр IэщIыб ещI, джэгуакIуэ къалэн хьэлъэр и пщэ делъхьэж, абы къыхихым ирипсэууэ щIедзэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11