ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бгыр щIым и Iунэщ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Нало Заур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нало Заур, Нало Заур, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

 (1928-2012)

Нало ЗаурНало Заур Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Старэ Урыху къуажэм 1928 гъэм къьпцалъхуащ. Абы1948гъэм курыт школыр къеух икIи щIотIысхьэ Къэ-бэрдей-Балъкъэр пединститутым адыгэбзэмрэ литератур эмкIэ и отделенэм. Заур жыджэру хэтащ абы щылажьэу щыта литературнэ кружокым, зэпеуэныгъэхэм.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 44