Псалъэжь: Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Къэплъыхъуэр

Мыжей Михаил

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мыжей Михаил, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-1992)

Мыжей МихаилМыжей Михаил Исмэхьил и къуэр 1937 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетыр къиухащ. 1962-1966 гъэхэм Къэрэшей-Шэрджэс радиом, иужькIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щылэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 210