Псалъэжь: Уи лулэ уи лулэщ, си лулэ си лулэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Мыжей Михаил

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мыжей Михаил, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1937-1992)

Мыжей МихаилМыжей Михаил Исмэхьил и къуэр 1937 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетыр къиухащ. 1962-1966 гъэхэм Къэрэшей-Шэрджэс радиом, иужькIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щылэжьащ.

ЦIыхуу еплъар: 219