Псалъэжь: Бэрэжьей гущэ ирапIыкIа?
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Къэплъыхъуэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 31