Псалъэжь: Жыгыр здещIэмкIэ мауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
ЦIыхуу еплъар: 32