Псалъэжь: КъуэщIий мафIэми шэ къегъэпщт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къуэдзокъуэ Лэкъумэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1818-1893)

Къуэдзокъуэ ЛэкъумэнКъуэдзокъуэ Лэкъумэн Мыхьэмэт и къуэр Шэрджэсым хыхьэ адыгэ къуажэм — Абыкъухьэб-лэм — 1818 гъэм къыщалъхуащ. Бынунагъуэшхуэм къыхалъхуа щIалэр и адэм къану ирет зыгъэпсэхуакIуэ Кавказым къэкIуа урыс цIыхубзым — Мария Алексеевнэ Хомяковэ. Бгырыс гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу апхуэдэ Iуэху пщхьэмыпэм и щхьэусыгъуэри Мыхьэмэт и къуэ пажэр иужэгъужауэ е хуэмыгъэшхэным тешыныхьу арагъэнукъым. Адэм и къуэр къану щитым ар, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, нэхъыбэу зэгупсысар а щIалэм и пщэдейрщ, ар зэзышэлIа унагъуэм щIэныгъэ-гъэсэныгъэ абы иритыфынурщ. Мыхьэмэт зэрыщыгугъауи, зэфIэкIышхуэхэр зыбгъэдэлъ а лъэпкъ цIэрыIуэм ар занщIэуи бын яхуохъу, унэ егъэджакIуэхэр къыхуащтэ, текIуадэми щымысхьу щIэныгъэ нэхъ куу зэрыратыным ерыщу и ужь итщ. Илъэс зытхухкIэ унагъуэм щеджа, чыристан динми ирагъэхьа нэужь, а зэманым Москва дэта пансион нэхъ цIэрыIуэм ар щIагъэтIысхьэ. Адыгэ щIалэм а еджапIэм и щIэныгъэм щыхегъахъуэ, бзэ зыбжанэ щедж, япэми ещхьу, ар нэхъ зытхьэкъур, дэзыхьэхыр тхыдэрщ, литературэрщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39