Псалъэжь: Щхъуэ зезыхьэм Iыхьэ щанэр лъосыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Къэплъыхъуэр

КIыщокъуэ Алим

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIыщокъуэ Алим, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1914-2001)

КIыщокъуэ АлимСоциалистическэ лэжьыгъэм и лIыхъужь, Къэбэрдей-Балъкъэр республикам и цIыхубэ усакIуэшхуэ КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр Шэджэм районым щыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1914 гъэм июлым и 22-м къыщалъхуащ. МэкъумэшыщIэ унагъуэм щыщ Алим цIыкIу щIыкIэ зыхещIэ адыгэ уэрэдхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ ящIэлъ гурыщIэ уэрхэр.

Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1928 гъэм КIыщокъуэр Бахъсэн окружной мэкъумэшхозяйственнэ школым щIотIысхьэри ехъулIэныгъэкIэ ар къеух. Абы иужькIэ Алим 1931 гъэм Севернэ Осетием и къалащхьэм щыIэ пединститутым щIотIысхьэри, 1935 гъэм ар къеух. А гъэ дыдэм щыщIэдзауэ КIыщокъуэм япэ щIыкIэ егъэджакIуэ щагъэхьэзыр курсхэм, итIанэ педагогическэ рабфакым урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ щрегъаджэ. 1936 гъэм и бжьыхьэм Алим Москва аспирантурэм щыщIотIысхьэ. Аспирантурэр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужькIэ, ар Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и директору мэлажьэ, Хэку зауэшхуэр къэхъеиху.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 52