Псалъэжь: Уи жьэ зэтепхыным и пэкIэ уи нэр зэтех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

КIуащ БетIал

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIуащ БетIал, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1920-1957)

КIуащ БетIалКIуащ БетIал Ибрэхьим и къуэр 1920 гъэм ноябрым и 23-м Аруан районым щыщ Старэ Шэрэдж къуажэм къыщалъхуащ. ЕджакIуэ ныбжьым щынэсым, БетIал я къуажэм дэт пэщIэдзэ школым щIотIысхьэри 1933 гъэм ар къеух. ИужькIэ, фIыуэ зэреджэм къыхэкIкIэ, ар Пятигорскэ педагогическэ рабфакым щIагъэтIысхьэ. Рабфакым щIэтIысхьа нэужь, тхакIуэ нэхъыжьхэм я жьы гуапэ къыщIихуурэ, БетIал усэным къыхуоуш. 1936 гъэм рабфакыр къеухри ар а зэманым Пятигорск дэту щыта Къэбэрдей-Балъкъэр педагогическэ институтым бзэмрэ литературэмкIэ я факультетым щIотIысхьэ. Педагогическэ институтым щеджэ зэманым КIуащым куууэ едж литературэр, историер, бзэр, философиер. Псом хуэмыдэу ар дахьэх В.Маяковскэмрэ ЩоджэнцIыкIу Алийрэ я творчествэм.

ЦIыхуу еплъар: 154