Псалъэжь: Пкъымрэ псэмрэ зэIэпыкIыгъуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

КIэмыргуей Толэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIэмыргуей Толэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1939-2007)

КIэмыргуей ТолэКIэмыргуей Толэ Жантемыр и къуэр Дзэлыкъуэ куейм щыщ Малкэ къуажэм 1939 гъэм августым и 3-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, лэжьапIэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытащ. 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ 1969 гъэм нэсыху Малкэ шы завод № 34-м щыIэ Приречнэ курыт еджапIэм лаборанту щылэжьащ. 1969 гъэ лъандэрэ нобэм къэсыху КIэмыргуейр япэ щIыкIэ библиотекэм и унафэщIу иужькIэ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу мэлажьэ, бзэмрэ литературэмрэ класс нэхъыжьхэм щрегъэдж. Толэ классщIыб лэжьыгъэмрэ гъэсэныгъэмкIэ директорым и къуэдзэу лэжьащ илъэс куэдкIэ. КъБКъУ-м и филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэр заочнэу къеух 1975 гъэм. Иджыпстуи Толэ а курыт еджапIэ дыдэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щыегъэджакIуэщ. КIэмыргуейр ТхакIуэхэм я союзым 1991 гъэ лъандэрэ хэтщ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149