Псалъэжь: Бжьыхьэ жэщым вырэ шырэ йокIуадэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

КIашэ Адэлджэрий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIашэ Адэлджэрий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1840-1872)

Къалэмбий (КIашэ Адэлджэрий)КIашэ Адэлджэрий Шэрджэсым и Зеленчук округым хыхьэ абазэ къуажэм 1840 гъэм къы-щалъхуащ. Ставрополь къалэм дэт гимназием къыщызрагъэпэща бгырыс отделенэм ар 1850 гъэм щIотIысхьэ. Еджэн щыщIидза япэ махуэхэм щегъэжьауэ акъыл жан зэриIэр абы наIуэу къегъэлъагъуэ: илъэсий абы зэрыщеджам а адыгэ щIалэм «тху» фIэкI нэгъуэщI къихьакъым. Зэман кIэщIым абы уэр-сэру урысыбзэр зэрегъащIэ, урыс литературам куууэ нэIуасэ зыхуещI. Псом нэхърэ ар нэхъ дэзыхьэхыр литературэрщ. Илъэс къэс а еджапIэм сочиненэ тхынымкIэ щрагъэкIуэкI зэхьэзэхуэм тIэунейрэ япэ увыпIэр абы къыщехь, саугъэтхэр къыху-агъэфагцэ, уеблэмэ абы и лэжьыгъэхэм ящыщ зым щыщ пычыгъуэхэр урыс журналым трад-зэ, апхуэдизкIэ ар нэгъэса, куу хъуати.

ЦIыхуу еплъар: 198