Псалъэжь: Жылэм емыщхьым бабыщыщхьэ къыфIокIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Къэжэр Пётр, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Къэжэр Петр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэжэр Пётр, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1935)

Къэжэр ПетрКъэжэр Петр Хьэиб и къуэр Тэрч районым хыхьэ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1935 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Ар щеджащ республиканскэ школ-интернатым. 1954 гъэм къиухри, а гъэ дыдэм Налшык дэт Къэрал пединститутым и историко-филологическэ факультетым и отделенэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щыхуеджэм щIэтIысхьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 75