Псалъэжь: Зым и хьэдагъэщ, зым и нысашэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

ХьэжытIэгъуей ауз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаз-Джэрий СулътIан

(Гъуэгуанэ тхыгъэ)

Жэщыр щисха бысымым и пщIантIэм, дыгъэр къыщIэмыкI щIыкIэ, сыкъыдэкIыжри аузым лъагэу къыщхьэщыува бгымкIэ сыунэтIащ. Си гъуэгур нэхъ кIэщI хъумэ си гуапэу, сэмэгурабгъумкIэ тесIуэнтIыкIри джабэм кIэрыхьэ шу лъагъуэм сытехьащ; мывэкIэщхь зэмыфэгъумкIэ сея шу лъагъуэр щыхупIэм щхьэщыту екIуэкIырт. Сэ си гур къилъэтырт, си псэм и щIасэ щIыналъэжьым и мэ дахэр зыщызмыгъэнщIу жьэдэсшэрт, сэ ар си IэплIэм щызгъэпщкIуну сыхьэзырт, зэ пхъуэгъуэм, напIэзыпIэм зэщIэзубыдэу и бгъафэм зыщIэздзэну сыхуеIэрт…

Къаз-Джэрий СулътIан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаз-Джэрий СулътIан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1807-1863)

Къаз-Джэрий СулътIанКъаз-Джэрий СулътIан Кубань областым щыщ къуажэм 1807 гъэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар унагъуэ къулейщ, лъэпкъ цIэрыIуэщ, ауэ абы и адэр пасэу фIокIуэдри, ар и анэм и закъуэ ипIын хуей мэхъу. И ныбжькIэ щIалэ дыдэу ар щIагъэтIысхьэ Гумкъалэ (иджы зэреджэр Георгиевскщ -Хь. А.) дэта приходской училищэм бгырыс щIэблэщIэхэм папщIэ къыщызэрагъэпэща анэмэт еджапIэм. Япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ щIалэ акъылыфIэм ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрегъэхьэ, сыт и лъэныкъуэкIи къыдеджэхэм ефIэкIыу йоджэ. 1826 гъэм а еджапIэр къызэриухыу ар урысыдзэм къызэрыгуэкI сэлэту хохьэ, иужьыIуэкIэ урыс-къэжэр зауэм илъэситIым нэблагъэкIэ хэтщ, лIыгъэ зэрихьахэм къыхэкIкIэ лIыхъужь дамыгъэхэр къыхуагъэфащэ, япэ офицер чиныр къыфIащ.

ЦIыхуу еплъар: 691