ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Нысэм уеубзэмэ, данэ Iубзэ къыуитынщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3