Псалъэжь: ФызыфI илI цIэрыIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
ЦIыхуу еплъар: 309