Псалъэжь: Псалъэ бутIыпщам аркъэн кIэлъумыдзыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
ЦIыхуу еплъар: 304