Псалъэжь: ХакIуит зы бо щIэзагъэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

БжьыхьэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Елберд Хьэсэн, Усэхэр

Фэхъуэжу уафэм зеуфэ,
Ди дыгъэм и фэр пихуащ,
Махуэ кIыхь хуабэу щытахэр
КIэщIу, щIыIэбжьу къэнащ.

Пхъэхуей лъабжьэшхуэр макъыншэу,
Уджэфыпауэ (джафэ дыдэ хъуауэ) йогъых,
Хы утхъуагъэфэу пшагъуэбэр
Къуалэбзу цIыкIухэм зэпхах.

ХэткIи гуфIэгъуэу щытауэ
Удзхэр жэп щIагъым щофагъуэ,
Губгъуэ нэщIахэм даущу (Iэуэлъауэу)
ЩыIэжкъым нобэ теслъагъуэ.

ИЦымахуэпежьэу ищхьэрэм
ДыкъещI кIуэ пэтми жьапщапIэ,
Пщэдей борэнхэм щихъумэу,
Уэс щIакIуэр щIанэм (бжьыхьэсэ къэкIа) трепIэ.

ЦIыхуу еплъар: 167