Псалъэжь: ЗэрыпщIу мыхъумэ, зэрыхъуу щIы.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

БжьыхьэкIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Елберд Хьэсэн, Усэхэр

Фэхъуэжу уафэм зеуфэ,
Ди дыгъэм и фэр пихуащ,
Махуэ кIыхь хуабэу щытахэр
КIэщIу, щIыIэбжьу къэнащ.

Пхъэхуей лъабжьэшхуэр макъыншэу,
Уджэфыпауэ (джафэ дыдэ хъуауэ) йогъых,
Хы утхъуагъэфэу пшагъуэбэр
Къуалэбзу цIыкIухэм зэпхах.

ХэткIи гуфIэгъуэу щытауэ
Удзхэр жэп щIагъым щофагъуэ,
Губгъуэ нэщIахэм даущу (Iэуэлъауэу)
ЩыIэжкъым нобэ теслъагъуэ.

ИЦымахуэпежьэу ищхьэрэм
ДыкъещI кIуэ пэтми жьапщапIэ,
Пщэдей борэнхэм щихъумэу,
Уэс щIакIуэр щIанэм (бжьыхьэсэ къэкIа) трепIэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145