Псалъэжь: ЛIы жьей фызгъэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэплъыхъуэр

Джэрыджэ Арсен

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэрыджэ Арсен, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1947)

Джэрыджэ АрсенДжэрыджэ Арсен Хьэнэхъу и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ 1947 гъэм сентябрым и 26-м. Бынунагъуэшхуэм щыщ щIалэ цIыкIур адэм дэIэпыкъуэгъу хуэхъуу, унагъуэм щысэбэпу къэтэджащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 89