Псалъэжь: Дэгум жиIэн егъуэт, нэфым игъуэтыр екъуз.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Дудар Хьэутий (Домбей Хь.)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дудар Хьэутий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1921-1994)

Дудар Хьэутий (Домбей Хь)Дудар Хьэутий Мызэ и къуэр 1921 гъэм майм и 15-м Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм (Къуэнхьэблэ) къыщалъхуащ. 1935 гъэм къуажэ пэщIэдзэ школыр къеух. 1935 гъэм щыщIэдзауэ 1938 гъэм нэс педучилищэм щоджэ. 1938 гъэм Хьэутий щIотIысхьэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр щыхагъахъуэ Налшык къалэ дэт егъэджакIуэ курсым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 118