Псалъэжь: Егъэлеяуэ пшхымэ, фори ткIыбжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Дудар Хьэутий (Домбей Хь.)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дудар Хьэутий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1921-1994)

Дудар Хьэутий (Домбей Хь)Дудар Хьэутий Мызэ и къуэр 1921 гъэм майм и 15-м Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм (Къуэнхьэблэ) къыщалъхуащ. 1935 гъэм къуажэ пэщIэдзэ школыр къеух. 1935 гъэм щыщIэдзауэ 1938 гъэм нэс педучилищэм щоджэ. 1938 гъэм Хьэутий щIотIысхьэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр щыхагъахъуэ Налшык къалэ дэт егъэджакIуэ курсым.

ЦIыхуу еплъар: 121