Псалъэжь: Уи благъэ къыуитым и дзэ удэмыплъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Балладэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бицу Анатолэ, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Бицу Анатолэ)

Зэгуэр къыщихьэм ди щIым бий жагъуэр
Ихъумэу лъахэр ем ар пэуват.
Хэтт щхьэмыгъазэу ику дыдэ лыгъэм,
Дунейр сэлэтым къыщытеункIыфIам…

Бицу Анатолэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бицу Анатолэ, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1946)

Бицу АнатолэБицу Анатолэ Мурат и къуэр 1946 гъэм июлым и 26-м Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1965 гъэм ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмрэ, урысыбзэмрэ литературэмрэ я отделенэм щIотIысхьэ, ещанэ курсым щIокIри А. М. Горькэм и цIэр зезыхьэу Москва дэт Литературнэ институтым щоджэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 175