Псалъэжь: Къэсшэн согъуэт, сымыгъуэтыр къыздэкIуэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Щхьэмрэ лъакъуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бекъул Барэсбий, ГушыIэхэр

Сэ си ныбжьэгъу гуэр деж лъагъунлъагъу куэдрэ сыкIуэрт… СыкIуэхункIи и лъакъуитIыр пIэщхьагъым телъу, и щхьэм зыри щIэмыдзауэ гъуэлъыпIэм илъу срихьэлIэрти, ар гъэщIэгъуэн къысщыхъури, сеупщIащ:
— Мыр слIо, зиунагъуэрэ? Уи лъакъуэр щхьэнтэм телъщ, уи щхьэм зыри щIэмыдзауэ ущылъщ. Сыт мыпхуэдэу щIэпщIар?

Бекъул Барэсбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бекъул Барэсбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1920)

Бекъул БарэсбийБекъул Барэсбий Тутэ и къуэр Налшык къалэ хыхьэ Кенжэ къуажэм 1920 гъэм февралым и 23-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр абы къыщиухри пединститутым щIэтIысхьат. 1937-1938 гъэхэм екIуэкIа репрессиехэм я зэранкIэ газетхэм редакцэхэм, нэгъуэщI апхуэдэ IуэхущIапIэхэм лэжьакIуэ ямыIэжу къэнати, унафэ ящIри абы ехьэлIауэ зыгуэр зыхузэфIэкIыну ягъуэтыр институтым къыщIашат, газетхэм, радиом, тхылъ тедзапIэм ягъэкIуэну. Абы хиубыдащ Барэсбий. «Ленин гъуэгу» газетым и редакцэм, тхылъ тедзапIэм щылэжьащ. «Абы щыгъуэ,езы усакIуэм зэрыжиIэжымкIэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и жэрдэмкIэ усэ зэрыт си япэ тхылъыр къыдэкIауэ щытащ. Абы иужькIэ Алий къыдигъэкIауэ щытащ тхэн щIэзыдза щIалэхэм я усэхэр зэрыт тхылъ, си усэхэри иту».

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 76