Псалъэжь: УщымытIыс ущыгушыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Балъкъыз Батий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъыз Батий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1948)

Балъкъыз БатийБалъкъыз Батий Iэсхьэд и къуэр 1948 гъэм июлым и 15-м Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 50