ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Нэр делэщ, Iэр бланэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Си Адыгэ Хэку — Хъуран Азэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъэр Фоусэт, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр, Хъуран Азэ

Псалъэхэр зытхар: Балъкъэр Фоусэт
Уэрэдыр жызыIэр: Хъуран Азэ

Хамэ щIыпIэ жыжьэм сэ сыщыIэу,
Согупсыс си гъащIэм и пщэдейм.
Сэ мыбы щызиIэ гъащIэр щIыIэщ,
Сызэхэх, си хэкуу Адыгей.

Балъкъэр (Къэбэрдей) Фоусэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъэр Фоусэт, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1932-2009)

Балъкъэр (Къэбэрдей) ФоусэтАдыгэ лъэпкъым и япэ цIыхубз усакIуэ, Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур Бахъсэн районым щыщ Къпцбэч къуажэм 1932 гъэм мартым и 27-м къыщалъхуащ.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 13