Псалъэжь: Илъагъуну и нэр къокI, илъэгъуамэ, и фэр покI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Анзор Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Анзор Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940-1995)

Анзор МухьэмэдАнзор Мухъэмэд Хьисэ и къуэр I940 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым. Илъэс куэдкIэ «Ленин нур» (иджыпсту «Черкес хэку») газетым, журналистикэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 158