Псалъэжь: Iэзэгъуэ зимыIэ узыгъуэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Анзор Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Анзор Мухьэмэд, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1940-1995)

Анзор МухьэмэдАнзор Мухъэмэд Хьисэ и къуэр I940 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым. Илъэс куэдкIэ «Ленин нур» (иджыпсту «Черкес хэку») газетым, журналистикэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ.

ЦIыхуу еплъар: 165