Псалъэжь: Ептар иумыхъуэныж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

АфIэунэ Лиуан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АфIэунэ Лиуан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

АфIэунэ ЛиуанАдыгэ сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм июлым и 20-м 1938 гъэм къыщалъхуащ. 1946 гъэм школым щIэтIысхьэри 1953 илъэсибл классыр къыщиухащ. 1957-1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 120