Псалъэжь: Анэ быдзышэм щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

АфIэунэ Лиуан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АфIэунэ Лиуан, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1938)

АфIэунэ ЛиуанАдыгэ сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм июлым и 20-м 1938 гъэм къыщалъхуащ. 1946 гъэм школым щIэтIысхьэри 1953 илъэсибл классыр къыщиухащ. 1957-1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

ЦIыхуу еплъар: 235