Псалъэжь: Ажэр мэлым я пашэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Абазэ Албэч

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Абазэ Албэч, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1964)

Абазэ АлбэчАбазэ Албэч Чамир и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Бахъсэн районым щыщ Дыгулыбгъуей къуажэм 1964 гъэм, сентябрым и 3-м адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1970-1981 гъэхэм я къуажэ дэт курыт еджапIэ № 1-м щеджащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 64