Псалъэжь: Къомыщэжынур уи анэрэ уи нитIрэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Абазэ Албэч

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Абазэ Албэч, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1964)

Абазэ АлбэчАбазэ Албэч Чамир и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Бахъсэн районым щыщ Дыгулыбгъуей къуажэм 1964 гъэм, сентябрым и 3-м адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1970-1981 гъэхэм я къуажэ дэт курыт еджапIэ № 1-м щеджащ.

ЦIыхуу еплъар: 67