ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Арму и унэ лъэбышэщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 66