Псалъэжь: ХьэщIапIэрынэр емыкIущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Къардэн Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1923)

Къардэн ХьэсэнКъардэн Хьэсэн 1923 гъэм мазаем и 23-м Шэджэм райо­ным хыхьэ Шэджэм Езанэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Екъуб къуажэ гъукIэт, и анэ Лъостэ пшынэ еуэрт. Арщ­хьэ­кIэ, бын пIынри, унэм ис нэ­хъыжьхэм якIэлъып­лъын­ри, колхоз лэжьыгъэри зи пщэм дэлъ бзылъхугъэм абы гу­лъытэшхуэ зэры­хуимы­щIы­­­фым къыхэкIкIэ, а и зэ­фIэ­кIым хигъэхъуэну Iэмал иIа­къым.

КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Видео, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь, ХъыбарыщIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыку«ЛIым сыт и пщIэр?» -жаIэу Къэзэнокъуэ Жэбагъы щеупщIым, — «лIым и гуащIэр и пщIэщ», — къажриIат, жи. Абы ипкъ иткIэ убгъэдыхьэмэ, КъардэнгъущIым лIищ ящIэн ищIащ.

Куэд мэхъу КъардэнгъущIым и пщIэмрэ и щIыхьымрэ зыIэтыр. Ауэ ар нэхъыбэм къызэрацIыхур уэрэд зэрыжиIэмкIэщ. Ди лъэпкъ искусствэм дежкIэ Зырамыку и уэрэдыжьхэр зы лъэхъэнэ псо ирокъу. А лIы гъуэзэджэм и цIэр зэхэзымыха, и уэрэдым едэIуэну зыфIэмыфI адыгэ щыIэу къыщIэкIынукъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Борис, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

Хэку(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Джэдгъэф Борис)

Ди лъахэ дахэ, ди Хэку дыгъэ,
Псэм пэтщIу Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуитащ уэ Тхьэшхуэм лъа­пIэ­ны­гъэ,
Уоб­жьыфIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Ленэ дахэкIей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бахъуэ БетIал, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Бахъуэ БетIал)

Нарзан къабзэр зи Iуплъэгъуэ,
Нэхущ вагъуэшыр,
Шэджэмыщхьэ и пщыхьэщхьэу,
УсфIыхохьэ пкъым.

ПIалъэ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Кулиев Кайсын)

Си псэ закъуэу си дуней нэху,
УзипщIыхьу нэхухэр согъэщ.
Пщащэу щыIэм уэ ураIуэху
Сэ къысфIощIри си гур хогъэщI.

Си Адыгэ Хэку — Хъуран Азэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъэр Фоусэт, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр, Хъуран Азэ

Псалъэхэр зытхар: Балъкъэр Фоусэт
Уэрэдыр жызыIэр: Хъуран Азэ

Хамэ щIыпIэ жыжьэм сэ сыщыIэу,
Согупсыс си гъащIэм и пщэдейм.
Сэ мыбы щызиIэ гъащIэр щIыIэщ,
Сызэхэх, си хэкуу Адыгей.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 51