Псалъэжь: Гъусэ мыхъумыщIэ нэхърэ гъущIыпэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Сэ сыщевгъажьэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Сэ си псэ закъуэм уэ сыщебгъажьэм
Уи мащIагъыр си гум къинащ,
Фэеплъ уэрэду уэ схуэбусари
Дзапэ уэрэду сэ къысхуэнащ.

Балладэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бицу Анатолэ, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн, усэр Бицу Анатолэ)

Зэгуэр къыщихьэм ди щIым бий жагъуэр
Ихъумэу лъахэр ем ар пэуват.
Хэтт щхьэмыгъазэу ику дыдэ лыгъэм,
Дунейр сэлэтым къыщытеункIыфIам…

Адыгэ пшынэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Тхьэгъэзит Зубер, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Тхьэгъэзит Зубер)

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщIэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфIэкIуэдым,
Ди къыр пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Гур щыусэм жеIэ псэм уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Къэжэр Пётр, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Къэжэр Пётр)

ЩыIэщ махуэ мазэ зи уасэн,
Ар зыхуэзгъэтIыгъуэр сэ уэращ.
Зы гъатхэпэу абы дыхуэуэзэнщ,
Гур щыусэм жиIэм псэм уэрэд.

Ленэ дахэкIей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бахъуэ БетIал, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Бахъуэ БетIал)

Нарзан къабзэр зи Iуплъэгъуэ,
Нэхущ вагъуэшыр,
Шэджэмыщхьэ и пщыхьэщхьэу,
УсфIыхохьэ пкъым.

Уи цIэр Мадинэ хьэмэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гъубжокъуэ Лиуан, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Гъубжокъуэ Лиуан)

Зи ныбжьэгъу пэжыр зыфIэкIуэдауэ,
Сэ къуажи къали къызощ.
Махуэл симыIэу укъызолъыхъуэ,
Сыщыпхуэзэнур дэпщэщ?

ПIалъэ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Кулиев Кайсын)

Си псэ закъуэу си дуней нэху,
УзипщIыхьу нэхухэр согъэщ.
Пщащэу щыIэм уэ ураIуэху
Сэ къысфIощIри си гур хогъэщI.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гимн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Джэдгъэф Борис, Къардэн Хьэсэн, Уэрэдхэм щIэт псалъэхэр

Хэку(Макъамэр Къардэн Хьэсэн,  усэр Джэдгъэф Борис)

Ди лъахэ дахэ, ди Хэку дыгъэ,
Псэм пэтщIу Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуитащ уэ Тхьэшхуэм лъа­пIэ­ны­гъэ,
Уоб­жьыфIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Къардэн Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къардэн Хьэсэн, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1923)

Къардэн ХьэсэнКъардэн Хьэсэн 1923 гъэм мазаем и 23-м Шэджэм райо­ным хыхьэ Шэджэм Езанэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Екъуб къуажэ гъукIэт, и анэ Лъостэ пшынэ еуэрт. Арщ­хьэ­кIэ, бын пIынри, унэм ис нэ­хъыжьхэм якIэлъып­лъын­ри, колхоз лэжьыгъэри зи пщэм дэлъ бзылъхугъэм абы гу­лъытэшхуэ зэры­хуимы­щIы­­­фым къыхэкIкIэ, а и зэ­фIэ­кIым хигъэхъуэну Iэмал иIа­къым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 93